We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Acmhainní Daonna agus Forbairt Daoine

Org structure

Tá oifig Acmhainní Daonna agus Forbairt Daoine freagrach as baill agus foireann an Gharda Síochána a earcú, a thraenáil, a fhorbairt agus a bhainistiú. Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin i gceannas na hoifige agus tá sí comhdhéanta de na rannóga seo a leanas:

 1. Rannóg HR & PD an Gharda Síochána, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce
  Rannóg Gnóthaí Inmheánacha, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce
  Rannóg Sláinte Ceirde an Gharda Síochána, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce
  Aonad Caighdeáin Ghairmiúla an Gharda Síochána, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce
  Coláiste Oiliúna an Gharda Síochána, An Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann.

Rannóg Acmhainní Daonna & Forbairt Daoine an Gharda Síochána

Is é Rannóg Acmhainní & Forbairt Daoine an Gharda Síochána an príomhrannóg maidir le forbairt beartais agus acmhainní daonna straitéiseach. Tá sí freagrach as comórtais inmheánacha, caidrimh thionsclaíoch, comhionannas & éagsúlacht, imscaradh thar lear, imscaradh acmhainní agus aistrithe, Cúltaca an Gharda Síochána, Sláinte & Sábháilteacht agus an tseirbhís chúnaimh d’fhostaithe. Cuirfidh sí na taifid seo a leanas ar fáil ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána:

 • Lámhleabhar córais Sláinte & Sábháilteachta
 • Ráiteas Beartais Sláinte agus Sábháilteachta Ceirde an Choimisinéara
 • MOU idir an Garda Síochána agus an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
 • Staitisticí Díobhálacha Ceirde do 2014
 • Clár Caomhnaithe Éisteachta
 • An t-ionstraim Reachtúil a rialaíonn I.R. Arduithe Céime 485/2006 - Rialacháin an Gharda Síochána (Ardú Céime) 2006.
 • Cód Cleachtais, An Coimisinéir um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí a cheapadh chuig poist sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí (nasc chuig www.cpsa.ie)

An Rannóg Sláinte Ceirde

Is é ról an tSeirbhís Sláinte Ceirde comhairle a chur ar Choimisinéir an Gharda Síochána maidir le inniúlacht i gcomhair dualgais, agus sláinte gach fostaí de chuid an Gharda Síochána a chosaint, a chothabháil agus a chur chun cinn. Is éard atá sa tSeirbhís ná Príomh-Oifigeach Leighis, beirt Sainlianna Sláinte Ceirde eile, cúigear Altra Sláinte Ceirde agus foireann Riaracháin. Tá sainchomhairleoirí liachta breise sa tseirbhís. Féach ar bheathaisnéis an Phríomh-Oifigeach Leighis anseo.

Stiúrthóireacht AD an Gharda Síochána, Teach Áth Luimnigh, An Uaimh:

1. Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna – Páirc Ghnó an IDA, Baile Sheáin, An Uaimh, Co. na Mí, C15 DR90 - 046 903 6818
2. Bainistíocht Acmhainní - 046 903 6815/046 903 6835 – HRM_Records@garda.ie
3. Comórtais/Aistrithe do Shibhialtaigh - 046 903 6853 - HRPD.CivilianCompetitions@garda.ie
4. Ró-íocaíochtaí/Disciplíní- 046 903 6816 - HRM.Overpayments@garda.ie
5. Pá agus Pinsin do Shibhialtaigh - 046 903 6858 - HRM.CivilianPayandPensions@garda.ie
6. Pinsin Ghardaí - 046 903 6841 - HRM-pension@garda.ie
7. Seirbhísí Corparáideacha - 046 903 6857
8. Riarachán Acmhainní Daonna – 046 903 6826
9. Caidrimh Thionsclaíoch – 046 903 6830
10. Saoire Bhreoiteachta do Ghardaí - 046 903 6852 - HRM_Sick@garda.ie
11. Saoire Bhreoiteachta do Shibhialtaigh – 046 903 6852 - HRM.CivilianSick@garda.ie

Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda Síochána

Tá an Stiúrthóireacht freagrach as an chuid is mó de na feidhmeanna AD riaracháin agus idirbheartaíochta do gach ball den Gharda Síochána agus don fhoireann shibhialta. I measc na bhfeidhmeanna AD atá á riaradh ag an Stiúrthóireacht tá earcú seachtrach chomhaltaí foirne, pá agus pinsin; neamhláithreacht bhreoiteachta, saoire bhliantúil agus scéimeanna a thacaíonn le teaghlaigh (máithreachais, tuismitheoirí, uchtála, saoire chúramóirí srl.), taifid phearsanra, riarachán agus staitisticí. Cuirfear na taifid seo a leanas i seilbh na stiúrthóireachta ar fáil go díreach nó tabharfar faisnéis maidir le conas rochtain a fháil orthu.

Sláinte agus Sábháilteacht:

Cabhraíonn an Rannóg Sláinte agus Sábháilteachta agus tugann sí comhairle don Choimisinéir Gníomhach lena fheidhmeanna reachtúla faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, lena n-áirítear forbairt beartais, clár agus nósanna imeachta a bhaineann le Sláinte agus Sábháilteacht Ceirde d'fhostaithe agus do chuairteoirí an Gharda Síochána chuig áitreabh an Gharda Síochána. Déanann an Rannóg monatóireacht freisin ar chur i bhfeidhm, rolladh amach agus comhlíonadh na mbeartas agus na nósanna imeachta sin agus reachtaíocht agus Rialacháin Sláinte agus Sábháilteachta ábhartha eile, chun sábháilteacht gach ball agus fostaí den Gharda Síochána agus cuairteoirí chuig Stáisiúin an Gharda Síochána agus áitribh eile in Eastát an Gharda Síochána a chinntiú.

Thar Lear:

Tá an Pearsanra san Oifig Thar Lear freagrach as comhaltaí ar seirbhís den Gharda Síochána a imscaradh ar iasacht chuig na Náisiúin Aontaithe, an tAontas Eorpach agus OSCE (an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip) maidir le dualgas síochánaíochta thar lear, i gcomhar leis na Ranna Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Gnóthaí Eachtracha & Trádála.

Roghnaítear comhaltaí le haghaidh dualgas den sórt sin agus cuirtear oiliúint chuí ar fáil do na comhaltaí roghnaithe roimh imscaradh. Roghnaítear Ceann Toscaireachta le linn an imscartha, chun a chinntiú go gcomhlíonann na comhaltaí atá fós faoi réir na rialachán agus cóid smachta etc. an Gharda Síochána agus iad á n-imscaradh thar lear leis an gcéanna agus chun sábháilteacht agus leas na gcomhaltaí agus iad thar lear a chinntiú agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Rannóg Pá agus Pinsean (an Garda Síochána agus Sibhialtach)

Scála Pá Sibhialtach

Tá na himlitreacha seo ar fáil anois arwww.circulars.gov.ie

http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2014/02.pdf  

http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2013/08.pdf  

http://circulars.gov.ie/pdf/circular/finance/2009/28.pdf 

        
Doiciméid bheartais/Bunús le haghaidh cinnteoireachta maidir leis na feidhmeanna Pá agus Pinsin go léir:

Imlitreacha agus Lámhleabhair Aoisliúntais a bhaineann le Pinsin Shibhialta

http://www.cspensions.gov.ie/superAnnHBs.asp

Lámhleabhar agus Treoirnótaí Aoisliúntais: Scéim Státseirbhíse Bhunaithe – Nuashonraithe Nollaig 06

http://www.cspensions.gov.ie/SuperannuationHandbookandGuidanceDec20061.pdf

Lámhleabhar agus Treoirnótaí Aoisliúntais: Scéim Fostaithe Stáit Neamhbhunaithe – Nunshonraithe Nollaig 07

http://www.cspensions.gov.ie/SuperannuationHandbookNonEstablishedDecember%2007.pdf

Imlitir 19/2012 – Tús le Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair

http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2012/19.pdf

Tá na himlitreacha seo ar fáil ar www.circulars.gov.ie

Imlitir 11/2012 – Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: socruithe athbhreithnithe i ndáil le drochshláinte agus bás le linn seirbhíse do sheirbhísigh phoiblí pháirtaimseartha.

Imlitir 12/2009 Scéim Dreasachta Luathscoir

Maidir le: Imlitir 12/2009: Q&A don Státseirbhís
Maidir le: Imlitir 12/2009: Dearbhú maidir le híocaíocht iarmhéid na cnapshuime 90% ag gnáthaois pinsin chaomhnaithe faoin Scéim Dreasachta Luathscoir

Imlitir 10/2008: Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Modh athbhreithnithe chun liúntais inphinsin inathraithe a ríomh chun críocha pinsin - Meith 08

Imlitir 33/2007: Socruithe Aoisliúntais na Státseirbhíse - Oct 07

Imlitir 4/2006: Seirbhís bharúlach a cheannach chun críche aoisliúntais ag Státseirbhísigh Bhunaithe agus Neamhbhunaithe - Meithimh 06

Imlitir 3/2006: Scéimeanna Pinsean na Státseirbhíse - Leathnú ar an teorainn ama maidir le rogha rochtana atá leagtha amach i gCiorclán 20/2005, agus soiléiriú ar shocruithe pinsin athbhreithnithe do sheirbhís pháirtaimseartha - Aibreán 06

Imlitir 20/2005 – Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Socruithe athbhreithnithe do sheirbhísigh phoiblí pháirtaimseartha - Iúil 05

Imlitir 19/2005 - Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Modh athbhreithnithe chun teidlíocht pinsin a ríomh do sheirbhísigh phoiblí a bhfuil a gcuid pinsean comhtháite le sochair leasa shóisialaigh - Iúil 05

Imlitir 10/2005 - Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Luathscor costas-neodrach a thabhairt isteach - Aibreán 05

Imlitir 9/2005 - Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Ráta athbhreithnithe i ndáil le hús iolraithe le húsáid chun aisíocaíochtaí chuig an Státchiste a ríomh - Aibreán 05

Imlitir 8/2005: Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Scéim nua chun blianta breise gairmiúla, teicniúla agus speisialtóra a bhronnadh ar chomhaltaí foirne iontrála nua den Státseirbhís agus den tSeirbhís Phoiblí. - Aibreán 05

Boinn Scott.

Tá liosta buaiteoirí na mBonn Scott ar fáil anseo.
 
An Rannóg um Shaoire Breoiteachta

 • Déanfar gach comhad/taifead maidir le Saoire Bhreoiteachta a scaoileadh lasmuigh den FOI don té lena mbaineann siad agus sin amháin
  Tuairiscítear staitisticí dheireadh na bliana do DPER agus foilsítear iad ar láithreán gréasáin an DPER http://hr.per.gov.ie/sick-leave/ ag léiriú rátaí saoire bhreoiteachta agus costais do chomhaltaí foirne Mionnaithe agus Sibhialta araon.

Is féidir staitisticí saoire bhreoiteachta 2013-2016 a fháil tríd an nasc seo a leanas –

Staitisticí agus Treochtaí Saoire Bhreoiteachta Poiblí 2013 – 2016

Naisc ábhartha chuig láithreán Gréasáin DPER http://hr.per.gov.ie/sick-leave/
Liostaítear na Rialacháin um Shaoire Bhreoiteachta Phoiblí, Imlitreacha, Ceisteanna Coitianta, Prótacal Breoiteachta Poiblí srl. ar an nasc seo.

Aonad Tacaíochta Comórtais

Cuirfimid gach eolas a bhaineann lena (h)agallamh ar fáil do chomhaltaí foirne aonair de réir mar is cuí.

Bainistíocht Acmhainní

Tá figiúirí foirne dheireadh na bliana an Gharda Síochána do 2011 – 2015 ar fáil anois anseo.
 +  Tá figiúirí foirne sibhialta míosúla briste síos de réir an ghráid agus an stáisiúin (bheadh siad seo faoi réir saincheisteanna póilíneachta agus slándála araon)

+ Cuirfear comhaid phearsanra do Ghardaí agus do Shibhialtaigh ar fáil do gach duine nuair a iarrtar iad. Áiríonn sé seo a gcuid taifid uile a bhaineann le foireann shibhialta agus a bpost maidir le liostaí aistrithe nó liostaí sinsearachta má iarrtar sin.

Oifig na gCeapachán

Cuirfimid an méid seo a leanas ar fáil do gach earcaí ar iarratas ón duine sin.

 • Cóip den fhoirm iarratais
 • Cóip dá dtuairisc leighis
 • Cóip dá dtorthaí PCT
 • Ríomhphoist a seoladh chuig an iarratasóir nó a sheol an t-iarratasóir
 • Cóipeanna d'aon chomhfhreagras a eisíodh dóibh ó oifig na gceapachán

Comhaid maidir le Bulaíocht agus Ciapadh / Gearán

>  Tá duine ar bith a agraíonn Beartas/Nósanna Imeachta Bulaíochta/Ciaptha/Géarán i dteideal eolas a bhaineann leo féin amháin. Is féidir leis an ngearánaí agus an gearánaí amháin cóip den ghearán a iarraidh.

> Cuirfear gach Imlitir / Treoir a bhaineann leis na próisis seo ar fáil.

 Comhaltaí Sibhialta

Dínit ag an Obair - Beartas Frithbhulaíochta, Ciapadh agus Ciapadh Gnéis do Státseirbhís na hÉireann.

Imlitir 11/2001 – Nósanna Imeachta Gearáin Athbhreithnithe

Scéim Íocaíochta Dochtúirí  

Tá dochtúirí atá faoi réir na scéime seo i dteideal eolas a bhaineann leis na costais a thabhaíonn siad. Foilsítear aon imlitir a bhaineann leis an scéim ar láithreán gréasáin DPER.

Saincheisteanna Caidrimh Thionsclaíoch

 • Foilseoimid gach comhaontú ginearálta, mar shampla. Páirc an Chrócaigh, Bóthar Haddington.

Imlitir 08/2010: Scéim ath-imlonnaithe ina leagtar amach socruithe le cur i bhfeidhm sa Státseirbhís agus idir an Státseirbhís agus Comhlachtaí Státurraithe Neamhthráchtála (NCSSB) mar a leagtar amach i gComhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-14 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh)

Imlitir 13/2014: Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 ... 2016 (Comhaontú Bóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Feidhm alt 2.24 agus alt 2.25 de Chomhaontú Bhóthar Haddington maidir le gach comhalta foirne seachas Múinteoirí agus SNAanna atá fostaithe ag ETBanna

Oifigeach Idirchaidrimh Míchumais

 • In 2014, dhearbhaigh 66 (2.747%) comhalta foirne sibhialta go bhfuil míchumas ag dul dóibh.
 • In 2014 - Ceannaíodh Cathaoir Eirgeanamaíoch amháin chun freastal ar chomhaltaí foirne sibhialtacha san ionad oibre.

Disciplín

Imlitir 14/2006: Athbhreithniú ar Chód Araíonachta na Státseirbhíse de réir Acht Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú) 2005
 
Cé go ndearnadh an cúram is fearr chun na himlitreacha ábhartha go léir a áireamh, d'fhéadfadh go mbeadh imlitreacha bhreise ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Staitisticí Scoir / Imeachta (de réir céim / grád, in aghaidh na bliana, cineál imeachta maidir le comhaltaí sibhialta agus baill an Gharda Síochána).

Staitisticí Scoir Comhaltaí Sibhialta 2017 imeacht comhaltaí sibhialta
 
2017 Eanáir

Feabhra

Márta

Aibreán

Bealtaine

Meitheamh

Iúil

Lúnasa

Meán

Fómhair

Deireadh

Fómhair

Samhain

Nollaig

Iomlán

Éigeantach

3   2 1 1 3     3   1   14

Aois

3   2 2   4 6   2 4 1   24

Drochshláinte

1 1 1 2 1 1     3     1 11

Bás i Seirbhís

0     1           1     2

Éirí as Oifig

4 2 2 2   1 1 2 5 4 2 4 29
SLCN*                 1     1 2
Iomlán 11 3 7 8 2 9 7 2 14 9 4 6 82

SLCN – Scéim Luathscoir Costas-Neodrach

Staitisticí scoir an Gharda Síochána 2017 Baill Mhionn
2017

Scor deonacha

Scor éigeantach Urscaoileadh leighis Dífhostú ar phromhadh Éirí as Dífhostú Bás SLCN* Dífhostú SLCN Iomlán
Eanair 15 3 0 0 2 0 0 0 0 20
Feabhra 5 8 0 0 0 0 0 0 0 13
Márta 16 3 2 0 5 0 0 0 0 26
Aibreáin 11 5 0 0 3 0 1 0 0 20
Bealtaine 13 3 1 0 3 0 0 0 0 20
Meitheamh 10 3 0 0 3 0 0 0 0 16
Iúil 5 7 1 0 6 0 1 0 0 20
Lúnasa 1 4 0 0 3 0 0 0 0 8
Meán Fomhair 52 6 2 0 3 1 3 0 0 67
Deireadh Fomhair 23 2 0 0 6 0 1 0 0 32
Samhain 11 3 0 0 5 0 0 1 0 20
Nollaig 10 6 1 0 1 0 2 0 0 20
Iomlán 172 53 7 0 40 1 8 1 0 282

 SLCN – Scéim Luathscoir Costas-Neodrach

2017 Coim Leas-Coim Coim Cúnta Príomh Cheann Cheann Cigire Sáirsint Garda Iomlán
Eanair 0 0 0 1 0 1 8 10 20
Feabhra 0 0 1 1 0 1 2 8 13
Márta 0 0 0 0 1 1 7 17 26
Aibreáin 0 0 1 0 0 3 4 12 20
Bealtaine 0 0 0 1 0 1 4 14 20
Meitheamh 0 0 1 0 1 2 5 7 16
Iúil 0 0 0 0 0 0 6 14 20
Lunasa 0 0 0 0 2 1 0 5 8
Meán Fomhair 1 0 0 2 4 7 14 39 67
Deireadh Fomhair  0 0 0 0 1 1 9 21 32
Samhain 0 0 0 0 0 2 5 13 20
Nollaig 0 0 0 1 2 0 8 9 20
Iomlán 1 0 3 6 11 20 72 169 282

 

Seo a leanas briseadh síos ar na staitisticí maidir le tionscnaimh a thacaíonn le teaghlaigh go dtí 31/12/17 do chomhaltaí sibhialta agus baill an Gharda Síochána.

SAOIRE THUISMITHEOIREACHTA GO DTÍ 31/12/2017

  Líon Comhaltaí
Garda 321

Sáirsint

27

Cigire

2

Iomlán

350

Postroinnt go dtí 31/12/2017

  Líon ag P/R ar 31/12/2017
Garda 100

Sáirsint

7

Cigire

0

Iomlán

107

Sosanna Gairme go dtí 31/12/2017

  Líon ag S/G ar 31/12/2017
Garda 59

Sáirsint

4

Cigire

0

Iomlán

63

Sos Gairme Dreasaithe amhail 31/12/2017

 

Ar Shos Gairme Dreasaithe faoi láthair

Garda 94

Sáirsint

4

Cigire

0

Iomlán

98

Bliain Oibre níos Giorra (SWY) go dtí 31/12/2017

 

Comhaltaí ag baint leasa as SWY go dtí seo

Líon seachtainí glactha sa bhliain go dtí seo

Garda 142 966

Sáirsint

1 144

Cigire

21 6

Iomlán

164 1116

Saoire Chúramóirí go dtí 31/12/2017

 

Líon ar Shaoire Chúramóirí  faoi láthair

Garda 3
Sáirsint 2
Cigire 0
Iomlán 5

Saoire Mháithreachais go dtí 31/12/2017

 

Ar Saoire Mháithreachais 31/12/2017

Tús le Saoire Mháithreachais 2017

Garda 85 216
Sáirsint 3 12
Cigire 0 0
Iomlán 88 228

Saoire Mháithreachais Neamhíoctha - 31/12/2017

 

Ar Saoire Mháithreachais amhail 31/12/2017

Tús le Bliain Saoire Mháithreachais go dtí 2017

Garda 33 176
Sáirsint 1 6
Cigire 0 0
Iomlán 34 182

Seo a leanas briseadh síos ar na staitisticí maidir le tionscnaimh a thacaíonn le teaghlaigh in 2017 go dtí an 31 Nollaig do chomhaltaí sibhialta an Gharda Síochána.

Saoire Thuismitheoireachta      

Grád

Líon Iarratasóirí

TCO 3
CO 178
EO 21
HEO 13
AP 1
Teacher 1
Other 3
Iomlán 220

Postroinnt

Grád Comhaltaí ag P/R ar 31/12/2017

Glantóir

3
TCO 1
CO 299
EO 35
HEO 3
Accountant 1
Teacher 2
Iomlán 344

Sos Gairme

Grád Líon ar S/G ag 31/12/2017

Glantóir

1
CO 22
EO 5
HEO 1
Iomlán 29

Bliain Oibre níos Giorra

Grád

Comhaltaí ag baint leasa as SWY in 2017

Líon seachtainí

Glantóir 17 107

Freastalaí seirbhísí

1 2

Maor Tráchta

5 52
CO 297 1473
EO 58 243
HEO 2 8
AP 3 12
Teacher 3 29
Iomlán 386 1926

Saoire Mháithreachais

Grád

Comhaltaí foirne a thosaigh saoire mháithreachais i rith 2017

Comhaltaí foirne ar Shaoire Mháithreachais 31/12/2017
CO 41 18
EO 7 6
HEO 2 0
AP 1 0
Other 1 1
Iomlán 52 25

Saoire máithreachais gan phá

Grád

Comhaltaí foirne a thosaigh saoire Mháithreachais gan phá i rith 2017

Comhaltaí foirne ar Shaoire Mháithreachais gan phá 31/12/2017

AP 1 0
HEO 3 0
EO 2 0
CO 23 4
Other 2 1
Iomlán 31 5
  

Saoire chúramóra

Grád Líon ar S/C ag 31/12/2017
EO 2
CO 3
Iomlán

5

+Doiciméid bheartais a bhaineann le gach Scéim a Thacaíonn le Teaghlaigh - lena n-áirítear Imlitreacha, Treoracha Ceanncheathrú, Fógraí Oifige etc.

Tá na himlitreacha a leanas ar fáil ar ww.circulars.gov.ie

Imlitir 22/2009 - Saoire Méala sa Státseirbhís

Imlitir 4/2013 - Scéim Sos Gairme sa Státseirbhís

Imlitir 20/2008 - Saoire do Thuismitheoirí sa Státseirbhís - forálacha nua

Imlitir 14/2009 – Scéim na Bliana Oibre níos Giorra

Imlitir 31/2001 - Scéim Postroinnte na Státseirbhíse

Imlitir 11/2013 - Athbhreithniú ar uaireanta oibre agus socruithe oibre sholúbtha do sheirbhísigh shibhialta

Imlitir 12/2013 - Leasú ar Scéim Postroinnte na Státseirbhíse

Imlitir 27/2003 - Saoire Bhliantúil

Imlitir 05/2010 - Saoire um Force Majeure agus Saoire de thoradh Cúiseanna Práinneacha Teaghlaigh

Imlitir 30/06 - An tAcht um Shaoire Uchtála 2005

Imlitir 7/1982 - Saoire speisialta le pá ar phósadh

Imlitir 20/2008 - Saoire Thuismitheoireachta sa Státseirbhís

Imlitir 9/1987 - Incrimintí

Imlitir 16/1999 - Sainfhearais Cheartaitheacha atá de dhíth le bheith ag obair le trealamh scáileán taispeána agus aonaid taispeána físe

Tá an reachtaíocht seo a leanas ar fáil ar www.irishstatutebook.ie

An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997

An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998

An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú), 2006 an tAcht um Chosaint Mháithreachais, 1994

An tAcht um Shaoire Uchtála, 2005

I.R. Uimh. 63/1925 – Ordú Pinsean an Gharda Síochána

http://www.irishstatutebook.ie/1925/en/si/0063.html#zzsi63y1925

I.R. Uimh. 32/1933 Acht an Gharda Síochána (Pinsin), 1933

http://www.irishstatutebook.ie/1933/en/act/pub/0032/print.html

I.R. Uimh. 41/1947 Acht an Gharda Síochána (Pinsin), 1947

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1947/act/41/enacted/en/print

I.R. Uimh. 410/1951 - Ordú Pinsean an Gharda Síochána, 1951

http://www.irishstatutebook.ie/1951/en/si/0410.html

I.R. Uimh. 199/1981 - Ordú Pinsean an Gharda Síochána, 1981

http://www.irishstatutebook.ie/1981/en/si/0199.html  

 • Is féidir comhaid phinsin aonair a chur ar fáil do bhaill foirne aonair le féachaint