Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Cúrsaí Tráchta

Ar an gcéad dul síos, má ghortaítear duine eile nó má tá amhras ann go ndearnadh díobháil do dhuine, déan cinnte go bhfreastalófar orthu agus más gá, glaoigh ar na seirbhísí éigeandála ar 999/112.

Tá cineálacha éagsúla d’imbhuailtí ar thrácht ar bhóithre ann, idir damáiste ábhartha agus imbhuailtí marfacha. Ní fhéadfadh go n-éileodh gach eachtra bhóthair glaoch chur ar na Gardaí. Is léir le haghaidh eachtraí tromchúiseacha nó eachtra ina bhfuil drochamhras ort go bhfuil cion déanta, ba cheart go nglaofaí ar na Gardaí ar 999/112.

Má bhíonn páirt agat in imbhualadh tráchta bóthair, ní mór duit d’fheithicil a stopadh agus fanacht ar an láthair ar feadh tréimhse réasúnta. Má tá duine ar bith gortaithe nó má bhíonn cuma air go bhfuil gá le cúnamh, ní mór do thiománaí na feithicle cúnamh a chur ar fáil. Má tá feithiclí ag bacadh an bhóthair nó ag cur úsáideoirí eile bóithre i gcontúirt, ba chóir an bealach a mharcáil agus ba cheart an fheithicil a bhaint chomh luath agus is féidir.

Má iarrann Garda ort, ní mór duit d'ainm agus do sheoladh a thabhairt, an seoladh ina gcoimeádtar an fheithicil, ainm agus seoladh úinéir na feithicle, uimhir chláraithe na feithicle agus fianaise  árachais, ar nós ainm do chuideachta árachais nó diosca nó deimhniú mótarárachais. Mura bhfuil Garda ar bith ag an láthair, ní mór duit an fhaisnéis seo a thabhairt d'aon duine a bhfuil baint acu leis an timpiste nó, má iarrtar ort, le finné neamhspleách.

Má tá tú féin nó duine eile gortaithe agus nach bhfuil aon Gharda ag an láthair, ní mór an timpiste a thuairisciú don stáisiún Garda is gaire. Mura gcomhlíonann tú leis na ceanglais thuasluaite, agus é ar intinn agat dliteanas sibhialta nó dliteanais choiriúil a sheachaint, i gcásanna ina bhfuil:

 • sé ar eolas agat gur gortaíodh duine agus go dteastaíonn aire leighis ort, nó
 • sé ar eolas agat gur maraíodh duine éigin, nó má tá tú meargánta i dtaobh na fírice sin, d’fhéadfaí go gciontófar tú agus go bhfaighidh tú fíneáil suas le € 20,000 nó téarma príosúin suas le 10 mbliana.

Mura ndéanann an tionóisc damáistí ach ar mhaoin amháin, agus tá Garda sa gharchomharsanacht, ní mór duit é a thuairisciú don Gharda Síochána. Mura bhfuil Garda ar fáil, ní mór duit an fhaisnéis seo a sholáthar don úinéir nó don duine atá i gceannas na maoine. Más rud é, ar chúis ar bith, nach bhfuil Garda ná an t-úinéir ar fáil láithreach, ní mór duit an fhaisnéis ábhartha go léir a thabhairt i stáisiún Garda chomh luath agus is féidir.

Déan:

 • Fan socair.
 • Cas as an inneall agus déan an coscán láimhe a theannadh.
 • Úsáid triantán réamhrabhaidh frithchaiteach má tá sé ar fáil, ach amháin ar mhótarbhealach.
 • Las na soilse guaise agus na soilse páirceála.
 • Déan cinnte go bhfuil tú sábháilte agus a dhéanann tú iarracht cuidiú le daoine eile.
 • Déan cinnte go bhfuil daoine eile sábháilte.
 • Coinnigh daoine atá gortaithe te trí bhlaincéid, rugaí nó cótaí a chur orthu.
 • Eagraigh na daoine atá ar an láthair chun rabhadh a thabhairt do thrácht atá ag teacht ón dá threo mura ndearnadh é seo cheana féin. Bí cúramach san oíche ionas go mbíonn daoine a thugann cabhair infheicthe trí bhandaí muinchille frithchaiteach a chaitheamh nó tóirsí geala a bheith acu.
 • Cuir glaoch chun cabhair a fháil. Déan teagmháil leis na seirbhísí éigeandála ar 999 nó 112.

Ná:

 • Coinnigh guaim ort féin. Déan measúnú ar an staid sula nglacfaidh tú gníomh.
 • Ná fan ar an láthair má bhíonn sách daoine ann chun cabhair a thabhairt agus é a choinneáil faoi smacht.
 • Ná gortaigh tú féin - páirceáil d’fheithicil go sábháilte as an mbealach.
 • Ná bog duine atá gortaithe mura bhfuil riosca ann de dhóiteáin nó dá mba rud go bhféadfadh an fheithicil a bheith iompaithe bunoscionn.
 • Ná déan iarracht carr a chrochadh ó dhuine atá gortaithe gan cabhair a fháil.
 • Ná bain clogaid as gluaisrothaithe. Tá gortuithe muiníl coitianta in imbhuailtí gluaisrothar, agus d’fhéadfadh aon iarracht ó dhaoine nach bhfuil taithí acu an clogad a bhaint as, an duine gortaithe a fhágáil gan lúth na ngéag ón muineál thíos.
 • Ná lig do dhuine ar bith tobac a chaitheamh ag an láthair, nó gar di.
 • Ná tabhair rud ar bith do dhuine gortaithe le hithe nó le hól ar an láthair.

 
Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ar 'Rialacha an Bhóthair' an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre anseo.

Cliceáil anseo chun breathnú ar ár leathanach Staitisticí Tráchta a nuashonraítear go rialta le faisnéis bhreise maidir le gníomhaíocht forfheidhmiúcháin ar fud na tire.

Is comhalta den Gharda é imscrúdaitheoir imbhuailte fóiréinseach a bhfuil oiliúint faighte aige chun imbhualadh tráchta bóthair a athchruthú go fóiréinseach. Tá siad bunaithe ar fud na tíre agus glaoitear orthu ag láithreacha d’imbhuailtí marfacha, nó imbhuailtí ina dtarlaíonn díobhálacha tromchúiseacha a d'fhéadfadh a bheith mar chúis le bás. Cabhraíonn siad leis an bhfoireann imscrúdaithe chun cúis an imbhuailte a aimsiú. Tá siad i mbun oibre ó 2006 (seiceáil arís) agus is acmhainn luachmhar iad in imscrúdú imbhuailte.

Chun liosta de na criosanna forfheidhmithe luais agus breis eolais a fháil, cliceáil anseo **LINK

Tuairiscíonn sé seo le do stáisiún Garda áitiúil nó foláirimh Faire Tráchta ar 0818 205 805.

Oibríonn na Gardaí le raon comhpháirtithe lena n-áirítear an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, Comhairlí Contae, Údaráis Áitiúla agus páirtithe leasmhara eile maidir le sábháilteacht ar bhóithre

Tá an fhaisnéis go léir a theastaíonn uait ar Piontí Phionóis le fáil ar www.penaltypoints.ie **LINK

Is éard atá i dtiomáint faoi thionchar drugaí aindleathacha ná tiomáint faoi thionchar drugaí aindleathacha agus / nó mí-úsáid drugaí ar oideas. Ní hamháin go gcuireann tiomáint faoi thionchar drugaí an tiománaí i mbaol ach cuirtear paisinéirí agus daoine eile atá ar an mbóthar i mbaol. Is féidir le méid beag de dhrugaí áirithe difear mór a dhéanamh ar scileanna luaile an tiománaí, chomh maith lena chothromaíocht agus comhordú tiománaithe, grinneas, aird, am frithghnímh, agus breithiúnas ar na bóithre. Féach ar an mbileog eolais seo um Cheisteanna Coitianta maidir le conas a oibríonn réamhthástáil drugaí.

Féach ar ár rannóg Ceisteanna Coitianta ar Fógraí Muirear Seasta anseo (LINK) maidir leis an bhfaisnéis go léir a theastaíonn uait.

Leis an dlí, éilítear dearbhú TNG bailí ó gach gluaisteán príobháideach atá os cionn 4 bliana d'aois. Logáil isteach ar ncts.ie le haghaidh gach faisnéise maidir leis an gcóras TNG agus chun do thástáil a chur in áirithe ar line.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar do Cheadúnas Tiomána Náisiúnta anseo **LINK

Féach ar www.drivingforwork.ie le haghaidh eolais, comhairle agus leideanna praiticiúla maidir le do chuid fostaithe a chosaint agus iad ag taisteal. **LINK

Tá neart comhairle maidir le sábháilteacht ar bhóithre agus leideanna do thiománaithe, coisithe, rothaithe agus daoine eile a úsáideann an bóthar i bhfeachtas gheimhridh an Gharda Síochána. Faigh tuilleadh eolaisanseo.

 

Beidh pleananna bainistíochta tráchta le fáil ar leathanach baile Garda.ie nuair a fhorbraítear iad i gcomhréir le mór-imeachtaí

Séanadh:

Ta na sonraí thíos ceart ag am a fhoilsithe, agus cuirtear ar fáil iad mar threoir amháin. Lorg comhairle dhlí ó do dhlíodóir nuair is gá.