Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Uimhreacha teagmhála úsáideacha

I gcás éigeandála, diailigh 999/112. Ba cheart duit an tseirbhís seo a úsáid nuair atá coir nó teagmhas ag tarlú nó má tá duine éigin i mbaol láithreach. Tugtar tús áite do ghlaonna 999/112 agus is freagróirí glaonna oilte a bheidh ag déileáil le go ghlao. Ta sé mar chuspóir ag an nGarda Síochána glaonna a fhreagairt laistigh de 7 soicind agus acmhainní a imscaradh láithreach, chomh maith leis an am a mheastar go mbainfidh na hacmhainní sin láthair na héigeandála amach. Glacfaimid bearta iomchuí chun déileáil le gach teagmhas agus chun a chinntiú go dtugtar tús áite do ghlaonna éigeandála agus glaonna atá bagrach don bheatha Déanfaimid gach iarracht a bheith ag láthair na héigeandála laistigh de 15 nóiméad i gceantair uirbeacha agus chomh luath agus is féidir, ag brath ar an bhfad atá le taisteal, in áiteanna faoin tuath.

SMS Éigeandála

Tugann an tseirbhís SMS 112 deis do dhaoine bodhra, leathbhodhra agus a bhfuil urlabhra lagaithe acu i bPoblacht na hÉireann téacsteachtaireacht SMS* a chur chuig an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (ECAS), áit a gcuirfear ar aghaidh é chuig an nGarda Síochána, an tseirbhís otharchairr, an tSeirbhís Dóiteáin, nó Garda Cósta na hÉireann. Feidhmeoidh an t-oibritheoir ECAS mar idirghabhálaí idir an téacsóir agus na tseirbhís éigeandála a iarrtar. Sular féidir leat an tseirbhís SMS 112, beidh ort do ghuthán póca a chlárú ar www.112.ie. Cuimhnigh gur Seirbhís Éigeandála é seo agus nár cheart é a úsáid gan cás éigeandála a bheith ann, i.e. má tá beatha i mbaol, nó má tá coir nó teagmhas ag tarlú láithreach, nó má tá duine éigin i mbaol láithreach.

* Is seirbhís neamhfhíor-ama é téacsteachtaireacht SMS agus, mar sin, ní ráthaítear go seachadfar do SMS.

I gcás ceisteanna neamh-éigeandála nó ginearálta, déan teagmháil le do stáisiún áitiúil an Gharda Síochána agus/nó Stáisiún na nGardaí is cóngaraí duit. Tá teacht ar uimhreacha teileafóin le haghaidh Stáisiúin na nGardaí uile agus oifigí tábhachtacha ar Eolaire Stáisiúin na nGardaí agus tá siad foilsithe freisin in Eolaire Teileafóin Eircom.

 

Ceanncheathrú an Gharda Síochána

Seoladh: Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, D08 HN3X. 

Teileafón: +353 1 666 0000  

Banna Ceoil an Gharda Síochána

Seoladh: Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, D08 HN3X. 

Teileafón: +353 1 666 2040 

Oifig na gCarráistí

Seoladh: Seantreabh, Bhaile Átha Cliath 9, D09 X329 

Teileafón: +353 1 666 4115, 4116, 4117, 4118 & 4121 

Coscairí Coireanna - Crimestoppers - Saorfón

Teileafón: 1800 250 025

Is comhpháirtíocht é Crimestoppers idir an tionscalaíocht phríobhaideach agus An Garda Síochána, atá dírithe ar dhaoine a bhfuil cur amach acu ar choir. Tugann sé ráthaíocht gan ainm ná sloinne a thabhairt agus tairiscíonn luach saolthair airgid le haghaidh eolais.

An Biúró um Shócmhainní Coiriúla

Seoladh: Cearnóg Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 DH42 

Réigiún Chathair átha Cliath, Ceanncheathrú

Seoladh: Cearnóg Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 DH42 

Teileafón: +353 1 666 6666 

An Oifig Próiseála um Muirear Seasta

Seoladh: Sráid Parnell, Durlas, Co. Thiobraid Árann, E41 WV84 

Teileafón:Glaoch áitiúil: 0818 50 60 80

; +353 504 59800; 

Ríomhphost: npo 

Saoráil Faisnéise (FOI)

Seoladh: Teach Átha Luimnigh, Páirc Ghnó an ÚFT, Johnstown, An Uaimh, Co. na Mí, C15 DR90

Teileafón: +353 46 9036350

Ríomhphost: foi@garda.ie 

Déantar monatóireacht ar ríomhphoist le linn gnáthuaireanta oifige.

Cuir glaoch ar 999/112 nó ar do Stáisiún áitiúil de chuid an Gharda Síochána má tá freagairt láithreach uait.

Oifigeach Rochtana Garda

Seoladh: Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, D08 HN3X. 

Teileafón: +353 1 666 1689 (Mon-Fri 8am to 4pm) 

Ríomhphost: access.officer@garda.ie

Tá Oifigeach Rochtana an Gharda Síochána do Dhaoine faoi Mhíchumas freagrach as cabhair agus treoir a sholáthar, a eagrú nó a chomhordú, do dhaoine faoi mhíchumais agus iad ag úsáid seirbhísí arna gcur ar fáil ag an nGarda Síochána, agus chun bheith ina theagmhálaí do dhaoine faoi mhíchumais ar mian leo rochtain a fháil ar na seirbhísí sin.

Coláiste an Gharda Síochána

Seoladh: An Teampall Mór, Contae Thiobraid Árann, E41 H316. 

Teileafón: +353 504 35400 

Líne Faoi Rún an Gharda Síochána

Teileafón: 1800 666 111 

Ceadaíonn an Líne faoi Rún don phobal glaoch le heolas faoi rún a bhaineann le hábhair coireachta nó gníomhaíochtaí eile.

Músaem an Gharda Síochána

Seoladh: Caisleán Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2, D02 XW52 

Teileafón: +353 1 666 9999 

Ríomhphost: museum

Aonad Náisiúnta Drugaí an Gharda Síochána

Seoladh: Caisleán Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2 

Teileafón: +353 1 666 9900 

Biúró an Gharda Síochána um Imscrúdú Calaoise

Seoladh: Cearnóg Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 DH42 

Teileafón: +353 1 666 3776 

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce

Seoladh: 13/14 Cé Burg, Baile Átha Cliath 2, D02 XK70 

Teileafón: +353 1 666 9100/1 

Ríomhphost: gnib_dv 

Póilíneacht Bóithre

Seoladh: Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, D08 HN3X. 

Teileafón: +353 1 666 1792/1954 

I gcás teagmhais a bhaineann le trácht, déan teagmháil le do Stáisiún áitiúil Stáisiúin na nGardaí ar an teileafón, tríd an ríomhphost nó ar an Scéim Faire Tráchta.

An tAonad um Chaighdeáin Ghairmiúla an Gharda Síochána

Seoladh: Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, D08 HN3X. 

Teileafón: +353 1 666 2577 / 666 2563 

Oifig na gCeapachán, Acmhainní Daonna

Seoladh: Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, D08 HN3X. 

Teileafón: +353 1 666 2571 

Ríomhphost: appointments 

Aonad Taighde an Gharda Síochána

Seoladh: Coláiste an Gharda Síochána, An Teampall Mór, Contae Thiobraid Árann, E41 H316. 

Teileafón: +353 504 35503/35489 

 

Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

Seoladh: Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, D08 HN3X. 

Teileafón: +353 1 666 1454  

Straitéis Feidhmithe Gaeilge

Ríomhphost: official_language_implementation 

An Biúró um Dhaoine ar Iarraidh

Seoladh: Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath 7. 

Teileafón: +353 1 666 9476

Ríomhphost: missing_persons 

An Biúró Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil

Seoladh: Cearnóg Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 DH42 

Teileafón: +353 1 666 3344 

Aonad Náisiúnta um Chosc ar Choireacht

Seoladh: Cearnóg Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

Teileafón: +353 1 666 3669

Ríomhphost: NCPU

Chun cliceáil comhairle Choireacht a Chosc nó déan teagmháil le do oifigeach cosanta coireachta áitiúil. Más mian leat a thuairisciú coir féach le do thoil

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Grinnfhiosrúcháin

Seoladh: Durlas, Contae Thiobraid Árann, E41 RD60 

Teileafón: +353 504 27300 

Ríomhphost: vetting 

Oifig Phreasa agus Chaidrimh Phoiblí

Seoladh: Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8, D08 HN3X.

Teileafón: +353 1 666 2032/39

Ríomhphost: pressoffice

Ba cheart d’iriseoirí ar mhian leo a bheith curtha leis an tseirbhís fhógraíochta ríomhphoist teagmháil a dhéanamh le Preasoifig an Gharda Síochána ag na sonraí thuas.

Oifig um Chiníochas agus ilchultúrachas

Seoladh  Cearnóg Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 DH42 

Teileafón: +353 1 666 3150 

Roinn Tráchta

Seoladh: Caisleán Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2, D02 XW52. 

Teileafón: +353 1 666 9800 

Faire Tráchta

Teileafón: 0818 205 805

Déan tuairisc ar thiomáint ionsaitheach nó baoil tiomána.