Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Logaí de Chinntí Saorála Faisnéise 2016

LOGAÍ DE CHINNTÍ SAORÁLA FAISNÉISE 2016

Iarrthóir

Tuairisc ar an Iarratas

Cinneadh

Sonraí an Chinnidh

Acadóirí

Líon reatha na n-oifigeach arm tine sa Gharda Síochána ó 2012 go dtí an lá atá inniu ann, agus líon na dteagmhas inar scaoil na Gardaí arm tine. 
An mó teagmhas airm tine a tharla sa Gharda Síochána ó mhí Eanáir 2012 agus an mó teagmhas ar a bhfreastal oifigigh arm tine?

Diúltaithe

FOI-000009-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Cóip den tuarascáil inar fiosraíodh córas DG (Dochtúir Ginearálta) an Gharda Síochána faoinar féidir le Gardaí costais DG a éileamh.

Deonaithe

FOI-000012-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na n-iarratas a rinneadh agus na méideanna a íocadh le haghaidh taifid teileachumarsáide i leith 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 agus 2010.

Diúltaithe

FOI-000014-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Na cuntais agus na híocaíochtaí arna ndéanamh ag an Roinn Airgeadais don chonraitheoir a rinne an Córas Taifeadta Dhigitigh (2008) a sholáthair agus a shuiteáil i ngach Stáisiún de chuid an Gharda Síochána ar chostas €500,000, idir soláthar, seachadadh, suiteáil agus cothabháil.

Diúltaithe

FOI-000016-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na múinteoirí meánscoile agus múinteoirí bunscoile a gcuirtear ina leith go raibh caidreamh gnéis acu le mac léinn i ngach ceann de na cúig bliana atá imithe thart.

As Raon

FOI-000026-2016 Cinneadh

Iriseoirí

An comhfhreagras ar fad a bhaineann le cionta gnéis líomhnaithe i scoileanna in Éirinn a tuairiscíodh don Gharda Síochána le ceithre bliana anuas.

As Raon

FOI-000028-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Gearáin arna bhfáil ag an nGarda Síochána ó bhaill an phobail idir 1 Eanáir agus 31 Eanáir 2015.

Diúltaithe

FOI-000034-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Figiúr maidir le líon iomlán na ngabhálacha a rinneadh in Éirinn in 2015. Miondealú ar líon na ngabhálacha, maidir le cén Stáisiún Gardaí ar a dtugadh dóibh siúd a gabhadh.

As Raon

FOI-000035-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Cóipeanna de na hiniúchtaí inmheánacha ar fad a rinne an Garda Síochána a ullmhú, nó a ullmhaíodh thar ceann an Gharda Síochána, ón 1 Eanáir 2015 ar aghaidh.

Deonaithe

FOI-000043-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Gach taifead a bhaineann le riaradh agus costas oibríochtaí an Gharda Síochána i XXXXXXXX, Dún Dealgan, Co. Lú ón 1 Eanáir i mbliana.

As Raon

FOI-000047-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Cóip de na conarthaí agus doiciméid ghaolmhara a comhaontaíodh leis an gcuibhreannas Go Safe.

Diúltaithe

FOI-000049-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Faisnéis maidir leis na nithe ar fad a tuairiscíodh caillte/ar iarraidh nó goidte laistigh den Gharda Síochána ó 2011 ar aghaidh.
Ba cheart go n-áirítear leis sin tuairisc/cur síos ar gach ceann de na nithe, an dáta a tuairiscíodh caillte/ar iarraidh nó goidte iad, agus an luach a bhí orthu.

Diúltaithe

FOI-000052-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Beartas, cleachtas, dlí nó treoir ar bith a tugadh do Ghardaí maidir le comharthaí údaraithe chun feithicil a stopadh ag seicphointe feithicle.

As Raon

FOI-000058-2015 Cinneadh

Iriseoirí

Comhfhreagras/litreacha/ríomhphoist srl. idir an Coimisinéir/Oifig an Choimisinéara agus Cumann Ionadaíochta an Gharda Síochána idir an 1 Meán Fómhair 2015 agus an16 Feabhra 2016.

Diúltaithe

FOI-000064-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Comhfhreagras/litreacha/ríomhphoist srl. idir an Coimisinéir/Oifig an Choimisinéara agus Cumann an Gharda Síochána do Chomhaltaí ar Scor idir an 1 Meán Fómhair 2015 agus an 16 Feabhra 2016.

As Raon

FOI-000065-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na nGardaí a cuireadh go hOllscoil Luimnigh, Dé Luain 15 Feabhra le haghaidh chlár RTÉ, Leaders Debate.

As Raon

FOI-000069-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Liosta de Stáisiúin na nGardaí a chuireann monatóireacht TCI ar fáil, agus líon na TCIanna ar a bhfuil monatóireacht á dhéanamh ag an nGarda Síochána.

As Raon

FOI-000070-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Doiciméid ar bith a bhaineann le teagmhais a tuairiscíodh don Gharda Síochána mar gheall ar chalaois ar líne, go háirithe teagmhais a bhaineann le camscéimeanna ar fhógraí rangaithe/suíomhanna Gréasáin ceantála.

As Raon

FOI-000072-2016 Cinneadh

Acadóirí

Líon na ndaonuaireanta a chaith an Garda Síochána ag déanamh monatóireachta ar TCI i Luimneach sna blianta 2011 go 2015.

Diúltaithe

FOI-000085-2016 Cinneadh

Acadóirí

Líon na ndaonuaireanta a chaith an Garda Síochána ag déanamh monatóireachta ar TCI i Luimneach sna blianta 2011 go 2015.

Diúltaithe

FOI-000086-2016 Cinneadh

Acadóirí

Líon iomlán na n-iarratas ar Shaoráil Faisnéise fuair an fhaisnéis a bhí á lorg iontu.

Rochtain Riaracháin

FOI-000093-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Treoirlínte maidir le faireachas ar iriseoirí agus baill eile den phobail.

As Raon

FOI-000095-2016 Cinneadh

Acadóirí

Líon reatha na bhfeithiclí i bhflít an Gharda Síochána agus miondealú ar na feithiclí sin de réir a mblianta clárúcháin.

As Raon

FOI-000096-2016 Cinneadh

Acadóirí

Líon na ndaoine a dúnmharaíodh de bharr foréigin a bhaineann leis an ndronchoirpeacht, idir an chéad ráithe de 2012 agus an chéad ráithe de 2014, agus idir an chéad ráithe de 2014 agus 2016.

As Raon

FOI-000098-2016 Cinneadh

Acadóirí

An mó gabhálacha a rinneadh ar Shráid Uí Chonaill, ar Sráid an Iarla Thuaidh agus sa cheantar mórthimpeall orthu i lár Chathair Bhaile Átha Cliath ar an 6 Feabhra 2016?

As Raon

FOI-000100-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Doiciméid ar bith a bhaineann leis an nGarda Síochána i gCo. Luimnigh, Co. Bhaile Átha Cliath, Co. Chorcaí agus Co. na Gaillimhe, lena n-áirítear an méid airgid a íoctar le faisnéiseoirí an Gharda Síochána agus líon na gcás a réitíodh lena gcúnamh le linn na tréimhse ó Eanáir 2015 go Márta 2016.

Diúltaithe

FOI-000104-2016 Cinneadh

Poiblí

Leibhéil na bpeasghadaithe/gadaíochta a tuairiscíodh i lár Chathair Bhaile Átha Cliath in 2015.

As Raon

FOI-000114-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Staitisticí maidir le hionsaithe a tuairiscíodh anuraidh inar úsáideadh bróg den chineál stíltín.

As Raon

FOI-000115-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Ainm na hoibríochta rúnda míleata/Garda atá á dhéanamh sa spéir os cionn Fhionnghlaise & an chúis a bhaineann leis?

Diúltaithe

FOI-000119-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Iarratas ar chineál na n-earraí (alcól, toitíní), líon na n-earraí agus luach na n-earraí a urghabh oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim ó phaisinéirí agus ó bhagáiste paisinéirí ag teacht go Poblacht na hÉireann ó na hOileán Chanáracha sa tréimhse 01/01/2012 - 23/03/2016.

As Raon

FOI-000121-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na n-iarratas ar theastas arm tine a rinneadh agus a deonaíodh in 2010 & in 2015.

As Raon

FOI-000139-2016 Cinneadh

Poiblí

Líon na n-iarratas ar Ghrinnfhiosrú an Gharda Síochána a chuir XXXXXXXXXXXXXXX faoi bhráid Lárionad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána.

As Raon

FOI-000145-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na rothaithe a fuair fíneáil ar an láthair agus a d’íoc fíneálacha, agus líon na rothaithe a ionchúisíodh ón am a tugadh isteach na cionta tráchta sin i mí Lúnasa 2015.

As Raon

FOI-000140-2016 Cinneadh

Poiblí

Clárúchán calaoiseach feithiclí sa stát i.e. líon na bhfeithiclí atá i gceist.

As Raon

FOI-000151-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Ceisteanna PULSE agus TF

As Raon

FOI-000155-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Cionta arm tine agus dúnbhásanna arm tine a rinneadh 2006-2016

As Raon

FOI-000158-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na gcásanna a bhain le Neicrifilia/Cur Isteach ar Chorpán agus Goid Corpán/Corp an Duine agus a taifeadadh ó 1996 go 2016 (Márta).

As Raon

FOI-000159-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Comhfhreagras idir an Garda Síochána agus ionadaithe an Chuibhreannais Go Safe maidir le faireachán agus forfheidhmithe tráchta le linn na tréimhse ón 1 Meitheamh 2015 go dtí an 31 Nollaig 2015.

As Raon

FOI-000162-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Iarratas ar líon na madraí agus líon na gcapall a bhaineann le Marc-Aonad agus Aonad Madraí an Gharda Síochána ón 1 Eanáir 2010 go dtí an lá atá inniu ann.

Deonaithe

FOI-000137-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Conradh fostaíochta iar-Choimisinéir an Gharda Síochána Martin Callinan.

Diúltaithe

FOI-000146-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Taighde nó pobalbhreith ar bith a rinne an Garda Síochána chun muinín an phobail sa Gharda Síochána a thomhas le linn na tréimhse ón 1 Eanáir 2015 go dtí an lá atá inniu ann.

Diúltaithe

FOI-000154-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Cóip de na freagraí ar fad arna n-eisiúint ag an nGarda Síochána mar fhreagra ar Cheisteanna Parlaiminteacha don tréimhse idir an 14 Samhain 2015 agus an 27 Aibreán 2016 (na dátaí sin san áireamh).

Diúltaithe

FOI-000163-2016 Cinneadh

Poiblí

Líon na ndaoine atá ar Chlár na gCiontóirí Gnéis.

Diúltaithe

FOI-000164-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Iarratas ar shonraí maidir le cás duine ar iarraidh.

Diúltaithe

FOI-000166-2016 Cinneadh

Poiblí

Líon na Muirear Seasta i gceantar Choill an Chollaigh maidir le comharthaí stop a shárú, ó Eanáir 015 go dtí an lá atá inniu ann.

Diúltaithe

FOI-000170-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Líon iomlán na réamhthástálacha anála a rinneadh i bPoblacht na hÉireann, líon na dtorthaí dearfacha agus líon na ndaoine a theip orth sa tástáil nó a dhiúltaigh sampla anála a chur ar fail.

Diúltaithe

FOI-000171-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Faisnéis maidir leis an méid airgid a d’íoc an Garda Síochána do dhaoine as leideanna nó faisnéis a thabhairt dóibh le cúig bliana anuas.

Diúltaithe

FOI-000172-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na dtiománaithe tacsaí a rinneadh a gceadúnas d’fheithicil bheag seirbhíse poiblí (SPSV) a chúlghairm.

Diúltaithe

FOI-000175-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Iarratas ar mhiondealú ar líon iomlán na n-imbhuailtí bóithre ina raibh rothaithe páirteach in 2015

Diúltaithe

FOI-000192-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Na taifid go léir a bhaineann le nithe a goideadh ón nGarda Síochána sna blianta 2013, 2014 agus 2015.

Diúltaithe

FOI-000194-2016 Cinneadh

Dlíodóirí

Na taifid go léir a bhaineann le feidhmiú an chórais um fhógraí muirear seasta i leith cionta tiomána agus Tico Mail Works.

Diúltaithe

FOI-000195-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Iarratas maidir leis an méid maoin ghoidte (miondealú de réir cineáil) a d’aimsigh an Garda Síochána i Roinn Ros Comáin agus Longfoirt anuraidh.

Diúltaithe

FOI-000199-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Faisnéis maidir le líon na dtiománaithe ar rugadh orthu go dtí seo i mbliana, agus le linn 2014 agus 2015, gan árachas gluaisteáin acu ar a bhfeithicil?

Diúltaithe

FOI-000200-2016 Cinneadh

Acadóirí

An mó tuairisc a bhaineann leis an Acht um Ord Poiblí, 2003 agus 1994, a rinne an Garda Síochána i dtaobh teagmhas a tharla ar Bhus Átha Cliath, Luas, DART agus Bus Éireann ó Eanáir 2012.

Diúltaithe

FOI-000201-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Costais agus Tuarastail na Bainistíochta Sinsearaí

Diúltaithe

FOI-000077-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Suirbhéanna Foirne

Diúltaithe

FOI-000103-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Cóip de na costais ar fad arna gcur isteach ag Nóirín O’Sullivan idir Márta 2014 agus Deireadh Fómhair 2015.

Diúltaithe

FOI-000136-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Gach tuairisc inmheánach a rinneadh maidir le Meanma an fhórsa, faisnéis a sceitheadh do na meáin chumarsáide/irisí,

Diúltaithe

FOI-000185-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Measúnachtaí bliantúla ar sláinte agus corpacmhainn i ngach ceann de na cúig bliana atá imithe thart.

Diúltaithe

FOI-000186-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Details, of how many impounded vehicles (cars, motorbikes, vans, etc…) seized by Gardaí so far in 2016 (June 3rd) were crushed/destroyed

Diúltaithe

FOI-000215-2016 Cinneadh

Acadóirí

Tá taighde agus doiciméadú á dhéanamh againn le 40 bliain anuas ar fhianaise maidir le grád nua gortaithe mar gheall ar an dó - ball dóite den Chúigiú Grád - a mbaineann na tréithe seo a leanas leis: loscadh logánaithe agus nach mór iomlán íospartaigh, gan damáiste suntasach ó theas/lasair le feiceáil

Diúltaithe

FOI-000222-2016 Cinneadh

Poiblí

Iarratas maidir leis an Aonad Práinnfhreagartha Éide agus feithiclí

Diúltaithe

FOI-000236-2016 Cinneadh

Iriseoirí

An mó duine de na Gardaí a dearbhaíodh le déanaí atá tar éis an fórsa a fhágáil?

Páirtdheonaithe

FOI-000232-2016 Cinneadh

Poiblí

Dlúthchomhar le Transparency International Ireland agus eagraíochtaí eile amhail leis – de bharr scannal le déanaí a bhaineann leis an Garda Síochána.

Diúltaithe

FOI-000234-2016 Cinneadh

Public Representatives

Sonraí maidir le sealbhóirí Cead Bailithe an Gharda Síochána

Diúltaithe

FOI-000235-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Comhfhreagras uile maidir le líon na n-uimhirphlátaí a goideadh ó fheithiclí i ngach ceann de na cúig bliana atá imithe thart.

Diúltaithe

FOI-000240-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Miondealú ar líon sheiceanna cúlra an Gharda Síochána a rinneadh le linn na mblianta cánach 2012/13, 2013/14 agus 2014/15 i gcás iarrthóirí ar thiománaithe tacsaí iad.

Diúltaithe

FOI-000246-2016 Cinneadh

Páirtithe Eile

Líon na líomhaintí a rinneadh i leith tiománaithe tacsaí mar gheall ar éigniú nó ionsaithe gnéis le cúig bliana anuas.

Diúltaithe

FOI-000249-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na mbásanna i bpríosún a fiosraíodh ó bhí 2006 ann

Diúltaithe

FOI-000251-2016 Cinneadh

Acadóirí

Líon na dtuairisc ar amhras faoi sciúradh airgid arna bhfáil ag Biúró an Gharda Síochána um Imscrúdú Calaoise maidir le gach bliain atá ar fáil

Diúltaithe

FOI-000253-2016 Cinneadh

Iriseoirí

An mó teagmhas a bhaineann le Quinn Group agus/nó Aventas Group agus/nó Quinn Industrial Holdings i mBéal Átha Conaill, Co. an Cabháin a tharla le trí bliana anuas?

Diúltaithe

FOI-000254-2016 Cinneadh

Iriseoirí

An mó duine a gabhadh/a cúisíodh/a ionchúisíodh de bharr teagmhas a bhaineann le Quinn Group agus/nó Aventas Group agus/nó Quinn Industrial Holdings i mBéal Átha Conaill, Co. an Cabháin agus a tharla le trí bliana anuas?

Diúltaithe

FOI-000255-2016 Cinneadh

Iriseoirí

An mó féinbhás a tuairiscíodh don Gharda Síochána nó ar fhreastal an Garda Síochána ar an láthair i gceantar an Chabháin le trí bliana anuas.

Diúltaithe

FOI-000256-2016 Cinneadh

Acadóirí

Líon na n-urghabhálacha cannabais agus an luach a bhaineann leo gach bliain ó 2010 go 2015.

Diúltaithe

FOI-000257-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Gach iarratas ar Shaoráil Faisnéise (neamhphearsanta) arna gcur isteach ag an Uasal XXXXXXXX agus an tUasal YYYYYYYY, iriseoirí

Diúltaithe

FOI-000268-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na nGardaí a smachtaíodh le dhá bhliain anuas, de réir gráid agus stáisiúin, chomh maith leis na cúiseanna agus na sonraí maidir le mar a rinneadh chun gach duine acu a smachtú.

Diúltaithe

FOI-000252-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Na taifid ar fad a bhaineann le ragobair agus Gardaí breise a chur chun féilte ceoil in 2016 agus na costais a bhain le Gardaí breise a chur chuig na ceolchoirmeacha Forbidden Fruit, Longitude, Disclosure agus Faithless.

Diúltaithe

FOI-000269-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na gcásanna foréigin teaghlaigh a tuairiscíodh don Gharda Síochána le bliain anuas agus líon na n-ionchúiseamh agus/nó na gciontuithe.

Diúltaithe

FOI-000273-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na madraí dainséaracha a urghabhadh, líon na n-ionsaithe a tuairiscíodh agus líon na madraí a díothaíodh i mBaile Átha Cliath le bliain anuas.

Diúltaithe

FOI-000274-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na bpáistí a tarrtháladh ó fháinní ghnéis leanaí i bPoblacht na hÉireann le trí bliana anuas.

Diúltaithe

FOI-000275-2016 Cinneadh

Iriseoirí

An féidir leat sonraí a chur chugam ar an ríomhphost le do thoil, maidir le líon na gciontóirí gnéis atá imithe ar a dteitheadh in Éirinn agus an líon díobh atá imithe ar a dteitheadh thar lear?

Diúltaithe

FOI-000276-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Figiúirí maidir le líon na ndaoine óga a rugadh orthu i mBaile Átha Cliath le bliain anuas agus drugaí mídhleathacha ina seilbh acu.

Diúltaithe

FOI-000277-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na dteagmhas a tuairiscíodh don Gharda Síochána le bliain anuas agus a bhaineann go heisiach le Facebook, Twitter, eBay agus suíomhanna Gréasáin eile.

Diúltaithe

FOI-000278-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na ngoid ó eaglaisí ar fud Phoblacht na hÉireann

Diúltaithe

FOI-000279-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Taifid ina leagtar amach an buiséad a tugadh do Rannóg an Gharda Síochána um Fhaisnéis Daonna Faoi Cheilt.

Diúltaithe

FOI-000283-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Taifid a bhaineann le hAonad Tacaíochta faoi Airm an Gharda Síochána, atá lonnaithe i nDúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath, a roghnú, a oiliúint agus a fheidhmiú.

Diúltaithe

FOI-000284-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Iarratas a bhaineann le Liosta na gCiontóirí Gnéis.

Diúltaithe

FOI-000295-2016 Cinneadh

Poiblí

Atreoruithe chuig TUSLA/na seirbhísí sóisialta in 2014 agus sna blianta ina dhiaidh sin.

 

Diúltaithe

FOI-000297-2016 Cinneadh

Iriseoirí

An fhaisnéis ar fad atá ag an nGarda Síochána maidir le póilín Meitreapholaiteach a tháinig, nó a meastar gur tháinig, go hÉirinn agus é/í ag obair faoi cheilt.

Diúltaithe

FOI-000310-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Taifead na gcoireanna i gcoinne feirmeacha/feirmeoirí atá ar PULSE

Diúltaithe

FOI-000314-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Líon na gcoireanna fuatha a thaifead an Garda Síochána sna blianta seo a leanas: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 agus 2010.

Diúltaithe

FOI-000316-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Faisnéis maidir le fógraí agus fíneálacha luais a eisíodh in 2015 do thiománaithe gluaisteán eachtracha/tiománaithe gluaisteán agus veaineanna ar cíos/tiománaithe eachtracha gluaisteán Éireannacha.

Diúltaithe

FOI-000318-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Credit card expenses for senior officers in each of the past five years.

Deonaithe

FOI-000289-2016 Cinneadh

Iriseoirí

All correspondence between civilian staff of An Garda Síochána on the issue of internal controls and structures within An Garda Síochána and Garda Commissioner Nóirin O'Sullivan and her office and Deputy Garda Commissioner Dónall O'Cualáin.

Páirtdheonaithe

FOI-000329-2016 Cinneadh

 

Iriseoirí

Disturbance that may have occurred in Ballyhaunis, Co. Mayo in August/September of last year.

Diúltaithe

FOI-000356-2016 Cinneadh

Poiblí

Sexual Offenders Registrar

Diúltaithe

FOI-000369-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Copies of correspondence to/from An Garda Síochána in relation to the review of the reopening of six Garda stations as set out in the Programme for Partnership Government.

Diúltaithe

FOI-000370-2016 Cinneadh

Poiblí

The number of holding cells, the usage of these cells particularly in relation to overcrowding and time spent in cells, holding cell size.

Diúltaithe

FOI-000372-2016 Cinneadh

Iriseoirí

The number of teenage drug dealers, or teenagers found with illegal drugs/substances on them.

Diúltaithe

FOI-000373-2016 Cinneadh

Poiblí

A of all documents related to the amount of arrests made for procession of cannabis intended for  personal use in

Diúltaithe

FOI-000374-2016 Cinneadh

Poiblí

The number of court cases resulting from not receiving fixed penalty notices or defendants claiming not to have received same per annum & their judicial outcomes.

Diúltaithe

FOI-000377-2016 Cinneadh

Poiblí

Information on various Traffic Offences

Diúltaithe

FOI-000378-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Overseas football policing /surveillance operations carried out by plain-clothes members of An Garda Síochána for each year between 1st January 2010 and 1st October 2016.

Diúltaithe

FOI-000380-2016 Cinneadh

Dlíodóirí

Reported robberies, attempted robberies, burglaries and attempted burglaries in the area of Boyle Co. Roscommon, the area of Carrick on Shannon, Co. Leitrim and the area of Ballinafad Co.

Diúltaithe

FOI-000381-2016 Cinneadh

Acadóirí

Incidents involving schools, colleges and universities over the last five years.

Diúltaithe

FOI-000382-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Incidents at the Coovagh House special care unit in Limerick City between January 1,2014 and October 17,2016.

Diúltaithe

FOI-000383-2016 Cinneadh

Acadóirí

How many speeding tickets were overturned in the year 2015 and this year (2016) so far?

Diúltaithe

FOI-000390-2016 Cinneadh

Poiblí

A list of the items that are An Garda Siochana property stolen in the past six months.

Diúltaithe

FOI-000391-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Any record relating to the general operation of the Protected Disclosures Policy within An Garda Síochána, including but not limited to any review of the scheme.

Diúltaithe

FOI-000367-2016 Cinneadh

Iriseoirí

How many fines were given out for people parking in disabled parking spaces in 2016?

Diúltaithe

FOI-000392-2016 Cinneadh

Poiblí

Number of motoring offences committed between October 1st 2015 and September 30th 2016, figures broken down county by county.

Diúltaithe

FOI-000396-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Review of the 28 Garda victim services offices undertaken in the last number of months and any correspondence or minutes from meetings about the same.

Diúltaithe

FOI-000413-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Email policy of the force and any computer security information made available to members.

Diúltaithe

FOI-000428-2016 Cinneadh

Poiblí

Number of Crime Analysist & Body Cameras

Diúltaithe

FOI-000434-2016 Cinneadh

Poiblí

Records on CAB raids in which took place in Carlow in November of this year.

Diúltaithe

FOI-000441-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Stations in Cork Divisions with no access to PULSE

Diúltaithe

FOI-000442-2016 Cinneadh

Poiblí

How Many Arrests In Relation To Anti-Social Behaviour, Violence, Assault, Drug Use And Property Damage Have Been Made On The Premises Of XXXXXXXXXXX, Limerick, From September 2015 To November 2016.

Diúltaithe

FOI-000406-2016 Cinneadh

Iriseoirí

The number of times Gardaí have been called to Crumlin Children's Hospital and Temple Street Children's Hospital in Dublin in response to reports of theft between July 2015 and November 2016

Diúltaithe

FOI-000420-2016 Cinneadh

Iriseoirí

The amount spent on or paid to Garda informers or Covert Human Intelligence Sources for the years 2011 - 2016.

Diúltaithe

FOI-000427-2016 Cinneadh

Poiblí

Documents relating to education and training courses organised by An Garda Síochána for the Gardaí in relation to the Mental Health Act 2001 plus Crisis Intervention Teams

Diúltaithe

FOI-000430-2016 Cinneadh

Iriseoirí

Incidents reported to Gardaí of so-called revenge porn in the years 2014, 2015, 2016.

Diúltaithe

FOI-000433-2016 Cinneadh