Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Coiste Iniúchta

I gcomhréir le halt 44 d’Acht an Gharda Síochána, 2005, arna leasú, cheap an tÚdarás Póilíneachta na comhaltaí seo a leanas leis an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca ar feadh tréimhse trí bliana dar tús an 1 Bealtaine 2020.

An tOllamh Niamh Brennan, Cathaoirleach

Ollamh Michael MacCormac le Bainistíocht ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath í an tOllamh Niamh Brennan agus Bunaitheoir/Stiúrthóir Acadúil Ionad um Rialachas Corparáideach UCD í. Bhain sí céim chéad onóracha Eolaíochta (Micribhitheolaíocht agus Bithcheimic) amach, chomh maith leis an toradh ab airde sa rang in UCD, agus cháiligh an tOllamh Brennan mar chuntasóir cairte le KPMG, tá PhD bainte amach aici ó Ollscoil Warwick agus Stiúrthóir Cairte Institiúid na Stiúrthóirí (Londain) í. Toghadh Niamh in 2020 mar chomhalta d’Acadamh Ríoga na hÉireann, an onóir acadúil is airde in Éirinn.

An tUasal Áine Cornally

Baincéir gairmeacha beatha í Áine Cornally i mBanc na hÉireann. D’oibrigh sí i margaí Cisteáin agus Caiptil agus mar Cheann Oibríochtaí, Straitéise agus Rialachais. Tá BSc bainte amach ag Áine i Seirbhísí Airgeadais ó UCD agus tá MSc bainte amach sa Ghnó Riarachán aici ó Choláiste na Tríonóide agus d’oibrigh sí ar roinnt Coistí Iniúchóireachta i roinnt eagraíochtaí eile.

An tUasal Anne Tynan

Státseirbhíseach sinsearach í Anne Tynan a d’imigh ar scor le déanaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí.      Iniúchóir inmheánach oilte í Anne agus tá taithí aici ar réimse fairsing róil shinsearacha, Cuntasóir san áireamh, do Vóta na Roinne Coimirce Sóisialaí, ina bhfuil caiteachas bliantúil thart ar €20 billiún. Tá go leor taithí aici ar rialachas, cuntasaíocht rialtais, PAC agus idirchaidreamh leis an ARCC.

An tUasal Eoin McVey

Iar-stiúrthóir agus Eagarthóir Bainistíochta nuachtán an Irish Times é Eoin McVey agus Stiúrthóir bunaithe Chomhairle Preasa na hÉireann é. Stiúrthóir é Eoin ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus déanann sé cathaoirleacht ar a Coiste Iniúchóireachta agus Riosca. Is comhalta de Bhord Bainistíochta an RDS é agus is iarchathaoirleach a Choiste Iniúchóireachta agus Riosca é. D’oibrigh sé ar bhord RTÉ ó 2016 go 2020 agus ba chomhalta é dá Choiste Iniúchóireachta agus Riosca.

Leas-Choimisinéir Shawna Coxon, O.O.M., Ph, Straitéis, Rialachas agus Feidhmíocht

Chuaigh sí le Seirbhís Póilíneachta Toronto i 1996 agus bhí sí ag freastal go bródúil ar phobail Chathair Toronto mar oifigeach póilíní ar feadh 25 bliana.

Constábla na bPóilíní, Rannán 14 (1997-2004) D’oibrigh sí go bródúil i gceann de na rannáin póilíní is gnóthaí i gcroílár Toronto. Le linn an ama seo d’oibrigh sí mar chonstábla póilíní agus bleachtaire i bhfreagairt tosaíochta, aonad coireanna tromchúiseacha, an oifig bharántais agus seirbhísí óige. 

Bleachtaire Constábla, Aonad Coireanna Gnéis (2004-2007) Rinne sí imscrúdú ar chionta gnéis ardriosca lena n-áirítear iad siúd a bhainean le strainséir-ar-strainséir agus ath-chiontóirí. Mar phríomh-imscrúdaitheoir, bhainistigh sí cásanna trí gach leibhéal cúirte. 

Sáirsint, Rannán 53 (2007-2008) Fuair sí ardú céime go Sáirsint agus d’oibrigh sí mar mhaoirseoir sa líne tosaigh i gceantar lár an bhaile i Toronto. 

Sáirsint, Aonad Bainistíochta Éagsúlachta (2008-2010) Dhéileáil sí le gach gné de chearta an duine laistigh den tSeirbhís lena n-áirítear rialachas, oiliúint, treoir a sholáthar ar imscrúduithe agus dul i ngleic le saincheisteanna córasacha. 

Bleachtaire Sáirsint, Aonad um Chaighdeáin Gairmiúla, Rannán na nImscrúduithe Coiriúla (2010-2012) Fuair sí ardú céime go Bleachtaire Sáirsint agus rinne sí imscrúdú ar chionta mí-iompair choiriúla agus tromchúiseacha a raibh baint ag baill na Seirbhíse leo chomh maith le baill seirbhísí póilíneachta eile in Ontario. Rinne sí na cásanna seo a bhainistiú tríd an gcúirt choiriúil agus an binse póilíní. 

Sáirsint Foirne, Aonad Freagartha Pobail, Rannán 33 (2012-2013) i gceannas ar an straitéis póilíneachta réamhghníomhach agus an pearsanra a shanntar do phóilíneacht réamhghníomhach i gceantar Don Mills i Toronto. 

Foireann/Sáirsint, Ceannaire Foirne “Operation Reboot” (2013-2014) Ceannaire foirne ar thionscadal tiomnaithe d’úsáid éifeachtúil agus éifeachtach cibear-theicneolaíochta a uasmhéadú, agus faisnéis foinse oscailte (lena n-áirítear na meáin shóisialta) chun cáilíocht na seirbhísí póilíneachta laistigh de Toronto a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Mar thoradh air seo rinneadh roinnt moltaí lena n-áirítear rialachas nua, samhail oiliúna nua agus Rannán Tacaíochta nua um Cibear-Choireacht Ríomhaireachta (C3). 

Bleachtaire/Sáirsint, Cibear-Choireacht Ríomhaireachta (C3) & Rannóg um Measúnú agus Anailís Straitéiseach (SAAS) de Sheirbhísí Faisnéise (2014-2015) i gceannas ar an Rannán tionsnaimh C3, le foireann imscrúdaitheoirí a sholáthraíonn tacaíocht imscrúdaithe ar líne le cibear-chomhpháirt lena n-áirítear cibear-ionsaithe i gcoinne na Seirbhíse, cibearbhulaíocht, dúnbhásanna, slándáil náisiúnta, agus foréigean a bhaineann le dronga, ach gan a bheith teoranta dóibh. Is réimse iomlán difriúil Faisnéise é SAAS le hanailísithe, taighdeoirí agus Baill Seirbhíse eile a bhaineann úsáid as anailís faisnéise chun bagairtí atá ag teacht chun cinn a aithint, anailís thuarthach a dhéanamh, tosaíochtaí forfheidhmithe dlí a leagan síos, agus chun comhairle a thabhairt don bhainistíocht ag na leibhéil oirbheartaíochta, oibríochta, agus straitéiseacha. 

Cigire, Seirbhísí Faisnéise (2015-2017) Fuair sí ardú céime go Cigire agus bhí sí sa dara háit i gceannas ar bhainistíocht faisnéise do Chathair Toronto. Cuimsíonn an t-aonad seo oibríochtaí ceilte/bainistíocht foinse, oibríochraí faoi cheilt, faireachas soghluaiste, faisnéis oibríochtúil (coireacht eagraithe, coireacht uirbeach), bainistíocht tionscadal, measúnú agus anailís staitistiúil, cibearchoireacht ríomhaireachta, agus an rannóg slándála (ag déanamh maoirseachta ar bhagairtí slándála náisiúnta, cosaint VIP, cúnamh idirnáisiúnta, idirchaidreamh NYPD, idirchaidreamh scuad aerfoirt agus measúnaithe bagairtí inmheánacha/seachtracha agus coireacht fuatha). 

Cigire, Tascfhórsa Claochlaithe (2016-2017) Roghnaithe ag Ceann na bPóilíní do choiste saineolaithe inmheánacha agus pobail chun póilíneacht a nuachóiriú. Mar thoradh ar seo bhí an straitéis a leagtar amach i ‘The Way Forward’. 

Cigire, Oifig an Cheannasaí, An tAonad Bainistíochta um Athrú Eagraíochtúil (2017) Chuir sí an chéad aonad bainistíochta um athrú eagraíochtúil i bpóilíneacht i gCeanada i bhfeidhm chun an ‘taobh den athrú a bhaineann le daoine’ a éascú de réir mar a thosaigh an tSeirbhís ag cur ‘The Way Forward’ i bhfeidhm. 

Leas-Cheannasaí, Ordú Freagartha Tosaíochta (2017 –2020) Fuair sí ardú céime go Leas-Cheannasaí Póilíneachta agus rinne sí maoirseacht ar gach aonad póilíneachta agus riaracháin sa líne thosaigh, Biúrónna um Imscrúdú Coiriúil, agus réimsí tacaíochta de na 16 rannán póilíní go léir, chomh maith le Cumarsáid (911), Seirbhísí Cúirte agus an tIonad Oibríochta. Cuimsíonn an Cheannasaíocht seo gach gné den phóilíneacht imoibríoch i Toronto, ón am a ghlaoitear ar 911, trí éide na bpóilíní agus trí fhreagairt imscrúdaitheach, chomh maith leis an bpróiseas cúirte. 

Leas-Cheannasaí, Ceannasaíocht Phobail & Comharsanachta (2020) Bhí sí i gceannas ar an bhfreagairt réamhghníomhach póilíneachta do Chathair Toronto lena n-áirítear gach aonad póilíneachta réamhghníomhach agus mór-choireacht i ngach ceann de na 16 rannán póilíní, chomh maith leis an Aonad Comhpháirtíochta agus Rannpháirtíochta Pobail, Seirbhísí Tráchta agus Forfheidhmiú Páirceála. 

Leas-Cheannasaí, Ceannasaíocht Acmhainní Daonna (Nollaig 2020 – Aibreán 2021) Cuimsíonn an Cheannasaíocht seo Caighdeáin Ghairmiúla, Ionchuimsiú Cothromais agus Cearta Daonna, Folláine, Caidreamh Saothair, an Oifig Éisteachtaí, Sealbhú Tallainne, Coláiste Póilíní Toronto agus Straitéis agus Feidhmíocht Daoine.

Cáilíochtaí

  • Ph.D. sa Dlí (Coiriúil), Ollscoil Leicester, An Ríocht Aontaithe - 2014
  • Máistreacht sa Choireolaíocht, Ollscoil Toronto, Toronto, ON - 2001
  • Baitsiléir Onóracha Ealaíon i Síceolaíocht, Ollscoil York, Coláiste Glendon, Toronto, ON - 1996

Tuarascáil Bhliantúil Choiste Iniúchóireachta