Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Coiste Iniúchta

I gcomhréir le halt 44 d’Acht an Gharda Síochána, 2005, arna leasú, cheap an tÚdarás Póilíneachta na comhaltaí seo a leanas leis an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca ar feadh tréimhse trí bliana dar tús an 1 Bealtaine 2020.

An tOllamh Niamh Brennan, Cathaoirleach

Ollamh Michael MacCormac le Bainistíocht ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath í an tOllamh Niamh Brennan agus Bunaitheoir/Stiúrthóir Acadúil Ionad um Rialachas Corparáideach UCD í. Bhain sí céim chéad onóracha Eolaíochta (Micribhitheolaíocht agus Bithcheimic) amach, chomh maith leis an toradh ab airde sa rang in UCD, agus cháiligh an tOllamh Brennan mar chuntasóir cairte le KPMG, tá PhD bainte amach aici ó Ollscoil Warwick agus Stiúrthóir Cairte Institiúid na Stiúrthóirí (Londain) í. Toghadh Niamh in 2020 mar chomhalta d’Acadamh Ríoga na hÉireann, an onóir acadúil is airde in Éirinn.

An tUasal Áine Cornally

Baincéir gairmeacha beatha í Áine Cornally i mBanc na hÉireann. D’oibrigh sí i margaí Cisteáin agus Caiptil agus mar Cheann Oibríochtaí, Straitéise agus Rialachais. Tá BSc bainte amach ag Áine i Seirbhísí Airgeadais ó UCD agus tá MSc bainte amach sa Ghnó Riarachán aici ó Choláiste na Tríonóide agus d’oibrigh sí ar roinnt Coistí Iniúchóireachta i roinnt eagraíochtaí eile.

An tUasal Anne Tynan

Státseirbhíseach sinsearach í Anne Tynan a d’imigh ar scor le déanaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí.      Iniúchóir inmheánach oilte í Anne agus tá taithí aici ar réimse fairsing róil shinsearacha, Cuntasóir san áireamh, do Vóta na Roinne Coimirce Sóisialaí, ina bhfuil caiteachas bliantúil thart ar €20 billiún. Tá go leor taithí aici ar rialachas, cuntasaíocht rialtais, PAC agus idirchaidreamh leis an ARCC.

An tUasal Eoin McVey

Iar-stiúrthóir agus Eagarthóir Bainistíochta nuachtán an Irish Times é Eoin McVey agus Stiúrthóir bunaithe Chomhairle Preasa na hÉireann é. Stiúrthóir é Eoin ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus déanann sé cathaoirleacht ar a Coiste Iniúchóireachta agus Riosca. Is comhalta de Bhord Bainistíochta an RDS é agus is iarchathaoirleach a Choiste Iniúchóireachta agus Riosca é. D’oibrigh sé ar bhord RTÉ ó 2016 go 2020 agus ba chomhalta é dá Choiste Iniúchóireachta agus Riosca.

An tUasal Joseph Nugent, Ionadaí an Gharda Síochána

Fostaí a d’oibrigh le fada an lá sa tseirbhís phoiblí é Joseph Nugent agus bhí poist bhainistíochta sinsearaí aige i réimse comhlachtaí poiblí i gcaitheamh a ghairme, in Oifig an Ard-Aighne, an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, an Roinn Airgeadais agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Sular ceapadh é mar Phríomhoifigeach Riaracháin, ba Phríomhfheidhmeannach den Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (an GBRÁ) an tUasal Nugent, arb acmhainn lárnach é don earnáil rialtais áitiúil, a dhéanann réimse seirbhísí Acmhainní Daonna/Caidrimh Thionsclaíoch, Airgeadais, TFC agus seirbhísí comhairleacha eile a sholáthar, a fháil agus a chomhordú don earnáil Rialtais Áitiúil.   Ó 2010 go 2014, ba Stiúrthóir Seirbhísí Pasanna é an tUasal Nugent sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, agus sraith tionscnaimh athchóirithe pas á stiúradh agus á soláthar aige i gcaitheamh a théarma cúig bliana.

Cáilíochtaí

MSc i bhFeidhmíocht Oibríochtúil a Bhainistiú ó Ollscoil Cranfield

Tuarascáil Bhliantúil Choiste Iniúchóireachta