Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Ceisteanna Coitianta

Cén cuspóir atá ag an Acht um Shaoráil Faisnéise?

Cuireann an tAcht um Shaoráil Faisnéise,2014 ar chumas don phobal rochtain níos fearr a fháil ar thaifid a bhaineann le feidhmiú Chomhlachtaí Rialtasacha agus chomhlachtaí poiblí, lena n-áirítear an Garda Síochána. Féachann sé le hoscailteacht agus le trédhearcacht feabhsaithe a chur ar fáil; le freagracht a mhéadú agus le cáilíocht cinnteoireachta chomhlachtaí FOI a fheabhsú.

Faoi réir an Achta, tugtar ar chomhlachtaí FOI, freagra a thabhairt ar iarratais ón bpobal i leith thaifid a shealbhaíonn siad. I bhformhór na gcásanna, caithfidh comhlachtaí poiblí cinneadh a thabhairt maidir le hiarratas laistigh de 20 lá oibre ón dáta a bhfaightear é. Ina theannta sin, de réir an Achta, caithfidh siad oiread faisnéise is féidir a fhoilsiú mar chúrsa gnáthaimh lasmuigh de FOI.

Cad iad na cearta a dheonaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise?

Ón 21 Aibreán 2008 (dáta éifeachtacht), faoi réir an Achta, tá na cearta dlíthiúla seo a leanas ag gach duine:

  • Ceart rochtana ar thaifid oifigiúla a shealbhaíonn Ranna Rialtais nó comhlachtaí poiblí eile de réir mar a shainmhínítear san Acht
  • Ceart faisnéis phearsanta atá i seilbh na gcomhlachtaí a bheith ceartaithe agus athbhreithnithe má bhíonn sé neamhiomlán mícheart nó míthreorach.
  • Ceart go gcuirtear in iúl na cúiseanna a bhaineann le cinntí a dhéanann comhlachtaí poiblí agus a mbíonn tionchar acu ar an duine

Forálann na Rialacháin go mbíonn sé de cheart ag tuismitheoirí, ag caomhnóirí agus ag neasghaoil na cearta seo a fheidhmiú i gcúinsí áirithe.

Ta roinnt díolúintí san Acht ar féidir srian a chur ar an fhaisnéis a chuirtear ar fáil. Faoin Acht, tá an Garda Síochána liostáilte mar ghníomhaireacht a chuimsítear go páirteach agus ar an ábhar sin ní féidir leo ach taifid a bhaineann le hAcmhainní Daonna, le hAirgeadas agus le Soláthar, a chur ar fail.

Tá na díolúintí mar a leagtar amach iad san Acht le fail anseo.

Cén cineál faisnéise ar féidir liom a lorg ón nGarda Síochána?

Bhí an Garda Síochána ar cheann de na comhlachtaí a áiríodh mar “ghníomhaireachtaí a chuimsítear go páirteach” faoin Acht FOI. Ciallaíonn sin nach féidir ach taifid de chineál áirithe a mheas faoin Acht. I gcás an Gharda Síochána, cuirtear srian faoin Acht ar rochtain ar na feidhmeanna nó ar na próisis a bhaineann le riarachán nó le bainistíocht na heagraíochta.

De réir an Achta, ní áirítear taifid a bhaineann le feidhmeanna eile an AGS, leithéidí imscrúdú ar choiriúlacht.

Ceisteanna Coitianta eile ar an suíomh….