Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Fógraí Muirear Seasta a Chealú

Féadfaidh duine ar bith a fhaigheann Fógra Muirear Seasta (FMS) ón nGarda Síochána iarratas a dhéanamh chun é a chur ar ceal. Mínítear treoir seo na forais ar féidir iarratas den sórt sin a dhéanamh agus conas an t-iarratas a dhéanamh.

De ghnáth, déantar duine a theipeann air/uirthi FMS a íoc a ionchúiseamh. Mar sin féin, tar éis athbhreithnithe féadfar an FMS a chur ar ceal agus ní tharlóidh aon ionchúiseamh ansin.

Is féidir leis an nGarda Síochána FMSanna a chur ar ceal nuair nach mbeadh an fhianaise leordhóthanach  d’ionchúiseamh agus/nó mar gheall ar imthosca eisceachtúla nach mbeadh ionchúiseamh oiriúnach, cothrom nó comhréireach.

Tá cinntí maidir le cealuithe faoi rialú bheartais agus nósanna imeachta an Gharda Síochána atá leagtha amach sa treoir seo.

Má bhíonn aon cheist eile agat i dtaobh cinntí maidir le cealuithe agus/nó iarratas a dhéanamh chun FMS a athbhreithniú, téigh i dteagmháil leis an Oifig Próiseála Muirear Seasta, Sráid Parnell, Durlas, Co. Thiobraid Árann, E41 WV84, trí ríomhphost chuig npo@garda.ie nó teileafón: (0818 50 60 80).

Nós Imeachta Cealúcháin

Má chreideann tú go bhfuil forais agat chun achomharc ar FMS a lorg, ba chóir duit Foirm Iarratais Cealaithe FMS a chomhlánú láithreach agus í a chur ar aghaidh chuig an FCPO chomh maith haon cháipéisíocht tacaíochta atá ag teastáil. Chun tuilleadh faisnéise a fháil ar na doiciméid tacaíochta atá ag teastáil féach Foirm Iarratais um Chealú FMS - Nótaí Treoracha. Ba chóir iarratas ar FMS a chealú  a dhéanamh chomh luath agus is féidir chun a chinntiú go bhfuil dóthain ama ann chun cinneadh a dhéanamh ar an iarratas ar chealú.

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil an tréimhse 28 lá agus 56 lá chun an muirear seasta a íoc ar fionraí agus iarratas ar chealú á mheas.

Tar éis dó an t-iarratas a mheas, cinnteoidh an tÚdarás Cealaithe go gcuirfear an cinneadh in iúl duit i scríbhinn a luaithe agus is féidir.

Beartas Cealúcháin

Sainmhíniú ar Chealú: Sainmhínítear cealú mar chinneadh Údaráis Chealaithe, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, imeachtaí a fhoirceannadh  agus fógra a tharraingt siar maidir le cion muirir sheasta.

An tÚdarás Cealaithe: Fanann an t-údarás chun cionta muirear seasta a chealú leis an Oifig Phróiseála Muirear Seasta, Sráid Parnell, Durlas, Co. Thiobraid Árann, E41 WV84.

Catagóirí Iarratas ar Chealú: Tá dhá chatagóir d’iarratas ar chealú. Clúdaítear saincheisteanna nós imeachta den chuid is mó le Catagóir A. Baineann Catagóir B le cealuithe bunaithe ar chúinsí eisceachtúla.


Catagóir A

I measc na n-iarratas ar chealú faoin gcatagóir seo tá-

1. I gcás ina bhfuil earráid bhraite/ earráid ábhartha i ndáil leis an gcion líomhnaithe mar atá leagtha amach ar FMS, mar shampla luasteorainn mhícheart.
2. Díolúine Creasa Sábhála - I gcás ina bhfuil an faighteoir díolmhaithe ó chrios sábhála a chaitheamh, mar shampla, más sealbhóir Teastais Díolúine Leighis ó Chreasa Sábhála Éigeantaigh / Chóras Srianta Leanaí a Chaitheamh
3. I gcás ina bhfuil díolúine reachtúil ag faighteoir FMS maidir leis an gcion a líomhnaítear ar FMS.
4. Maidir le FMS le haghaidh dioscaí mótarchánach nó diosca árachais nach raibh á thaispeáint, i gcás go raibh mótarcháin íoctha nó iarratas curtha isteach uirthi, nó i gcás nach raibh diosca árachas mótair á thaispeáint, ag an am a bhí an cion líomhnaithe.
5. I gcás inar eisíodh an FMS chuig an úinéir cláraithe i leith ciona a líomhnaítear a rinneadh an fheithicil goidte
6. I gcás ina bhfuil ceist ann maidir le sonraí úinéir cláraithe na feithicle, mar shampla. díoladh nó scriosadh feithicil
7. Má bhíonn faighteoir an FMS, faoi bhun 18 mbliana d'aois, ar dháta an chiona líomhnaithe, glactar leis / léi i gclár atreoraithe mar a fhoráiltear i gCuid 4 d'Acht na Leanaí 2001.


Catagóir B

Seachas na díolúintí reachtúla atá leagtha síos, níl aon fhoráil dlíthiúil ann trína ndéantar lamháltas a thabhair do dhuine ar leith. Mar sin féin, measfar iarratais ar chealú in imthosca eisceachtúla.

D'ainneoin na n-iarmhairtí don iarratasóir, ní mór don Údarás Cealúcháin a bheith mar oibiachtúil maidir le hiarratais ar chealú bunaithe ar imthosca eisceachtúla a mheas. Agus cinneadh á dhéanamh ar iarratais den sórt sin, cuirfidh an tÚdarás Cealúcháin na nithe seo a leanas san áireamh: -

• An gá atá ann go mbeadh reachtaíocht tráchta bóthair curtha i bhfeidhm, ag cinntiú go bhfuil tiománaithe a sháraíonn freagrach as a gcuid gníomhartha.
• Déanann cinneadh mícheart FMS a chealú muinín an phobail  sa chóras mhuirir sheasta agus sna córais cheartais choiriúil laghdú.
• Na himthosca eisceachtúla ar a bhfuil an t-iarratas bunaithe.
• An ndearna an duine FMS a chealú roimhe sin de bharr imthosca eisceachtúla. An dóchúlacht go ndéanfaidh an duine athchiontú.
• An fhianaise thacaíochta leis an iarratas.
• I gcás go raibh ar an Údarás Cealúcháin dul i gcomhairle leis an gcomhalta braite, dearcadh an chomhalta i leith an iarratais.

Seo a leanas samplaí ina ndéanfar iarratas ar chealú bunaithe ar chúinsí eisceachtúla: a mheas ó é a dhiúltú

I gcás fógra muirir sheasta a eisíodh le haghaidh sárú luais:

- Déanfar iarratas ó dhuine a bhí ag freagairt le sceitheadh gáis nó titim líne cumhachta a mheas, agus diúltófar d’iarratas ó dhuine atá ag déileáil le hobair ghnáthchothabhála.
- Déanfar iarratas ó dhuine a thug duine chun ospidéil mar gheall ar éigeandáil leighis nuair a chreidtear go bhfuil beatha an duine i mbaol, agus diúltófar d’iarratas ó dhuine a bheidh ag taisteal chuig coinne leighis.
- Déanfar iarratas ó dhochtúir atá  ag freagairt ar éigeandáil a mheas nuair a léiríonn an fhaisnéis go raibh beatha duine atá i mbaol, agus diúltófar d’iarratas ó dhochtúir a bhí ag taisteal chuig gnáthchúirt.
- Déanfar iarratas ó dhuine a bhíonn ag iompar duine chun ospidéil ar fhógra gearr chun cóireáil éigeandála a mheas, agus diúltófar d’iarratas ó dhuine a iompraíonn duine chun ospidéil le haghaidh gnáthchóireáil leighis.
- Déanfar iarratas ó dhuine a fhreagraíonn fógra faoi bhás baill teaghlaigh atá ar tí tarlú a mheas, agus diúltófar d’iarratas ó dhuine ag taisteal chuig sochraide.

I gcás fógra muirir sheasta a eisíodh mar gheall ar gan diosca cánach reatha a thaispeáint:

- Déanfar iarratas  a mheas má bhí cáin íoctha ar an bhfeithicil ag an am ach go ndearnadh an diosca cánach a bhaint de thaisme ón bhfeithicil nó gur cailleadh é sula n-eisíodh an FMS, agus diúltófar d’iarratas mura gcuireadh cáin ar an bhfeithicil agus nach féidir leis an t-iarratasóir fianaise a sholáthar go ndearnadh iarratas ar mhótarchánach sular eisíodh FMS.