Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

An Garda Síochána Property App – Privacy Policy Statement

Information, including any personal data, you enter in this App is stored locally on your mobile device and not shared or stored in any An Garda Síochána system. Data stored within the App on your device is the responsibility of an individual user. An Garda Síochána do not have access to any data stored in this App, this includes any personal data you enter or the details of any property recorded in the App.

This App provides the facility to back-up the data within the App using your preferred cloud storage provider. All users that choose to back up data to a cloud storage provider do so at the user’s own risk. An Garda Síochána do not have access to data backups.Your chosen cloud storage provider is responsible for the secure retention of any data backups provided by users in line with their terms of service.

The only personal data from the app provided to An Garda Síochána is the content provided by users when submitting a report of stolen property. Should you need to report stolen property to An Garda Síochána using the App, the information provided will be processed for the purposes of the exercise of An Garda Síochána’s statutory policing functions, as outlined the Garda Síochána Act 2005 (as amended). Per Section 70(1)(a) of the Data Protection Act 2018, Part 5 of that Act applies to the further processing of data provided to An Garda Síochána for the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences, including the safeguarding against, and the prevention of, threats to public security; or, the execution of criminal penalties. An Garda Síochána will process all personal data provided in reports of stolen property in line with the provisions of Part 5 of the Data Protection Act 2018.

Statistical data is collected on the App to assist An Garda Síochána to improve performance and monitor the user experience of the app. This data does not include any personal data related to individual users.

Tá an t-eolas a chuireann tú isteach san Aip seo, sonraí pearsantasan áireamh, i dtaisce go háitiúil i do ghléas móibíleach féin agus ní roinntear/stóráltar é in aon chóras an Gharda Síochána. Tá an t-úsáideoir é/í féin freagrach as aon sonraí atá stórálta san Aip ina g(h)léas. Níl rochtain ag An Garda Síochána ar aon sonraí stórálta san Aip seo ina measc sonraí pearsanta a iontrálann tú nó sonraí d’aon sealúchas atá taifeadta san Aip.

San Aip seo tá áis chun do chuid sonraí a chúltacú laistigh den Aip ag baint úsáid as do rogha soláthróir néalstórála. Gach úsáideoir a roghnaíonn chun sonraí a chúltacú chuig soláthróir néalstórála, déanann sé é le heolas faoin riosca atá i gceist. Níl rochtain ag An Garda Síochána ar chúltacaí sonraí. Tá an soláthróir néalstórála a roghnaíonn tú freagrach as coinneáil daingean aon chúltaca sonraí soláthartha ag úsáideoirí de réir a dtéarmaí seirbhíse féin.

Is é an t-aon sonraí pearsanta ón Aip seo soláthartha don Gharda Síochána ná an méid tugtha ag úsáideoirí nuair atá siad ag cur isteach tuairisc ar shealúchas goidte.Más gá duit tuairisc a thabhairt ar shealúchas goidte don Gharda Síochána leis an Aip seo, próisealfar an t-eolas a thugtar chun críocha oibriú feidhmeanna reachtúla póilíneachta An Garda Síochána, mar atá leagtha amach in Acht an Gharda Síochána 2005 (arna leasú). De réir 70(1)(a) den Acht um Chosaint Sonraí 2018, baineann Mír 5 den Acht sin le tuilleadh próiseála sonraí atá soláthartha don Gharda Síochána le haghaidh coisc, imscrúdaithe, braite nó ionchúiseamh cionta coiriúla, san áireamh tá cosaint i gcoinne, agus cosc ar, bhagarthaí do shlándáil an phobail; nó, forghníomhú pionóis coiriúla. Próiseálfaidh An Garda Síochána gach sonraí pearsanta soláthartha i dtuairiscí sealúchais goidte de réir fhorálacha Mhír 5 den Acht um Chosaint Sonraí 2018.

Bailítear sonraí staitistiúlaar an Aip chun cabhrú leis An Garda Síochána feidhmiú a fheabhsú agus chun monatóireacht a dhéanamh ar thaithí an úsáideora leis an Aip. Níl sonraí pearsanta bainteach le húsáideoirí aonair san áireamh sna sonraí seo.