We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch

GNECB Signage

  Bunaíodh Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch (BNGSCE) (Biúró an Gharda Síochána um Imscrúdú Calaoise tráth) in 1995. Tuairiscíonn an tArd-Cheannfort Bleachtaire atá i gceannas ar an mBiúró don Choimisinéir Cúnta, Oibríochtaí Speisialta an Gharda Síochána. Feidhmíonn an Biúró ar bhonn náisiúnta agus tugann sé saintacaíocht agus treoir d’imscrúdaitheoirí ar calaois náisiúnta.

  Tugann beirt Cheannfort Bleachtairí cúnamh d’Ard-Cheannfort Bleachtaire BNGSCE, chomh maith le roinnt Bleachtairí Cigire a bhfuil freagracht phearsanta orthu maidir leis na comhaonaid laistigh den Bhiúró a bhainistiú. Is iad na príomhdhúshláin atá roimh an mBiúró ná: an timpeallacht shíorathraitheach ina n-oibríonn coirpigh eacnamaíocha i gcúinsí ina bhfuil méadú ag teacht i gcónaí ar úsáid agus ar fhorbairt na teicneolaíochta; castacht na coireolaíochta; agus líon na gcleachtas amhrasach gnó.

  Ról Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch:

  • Coireanna eacnamaíocha tromchúiseacha agus casta a imscrúdú.
  • Coireanna airgeadais atá ina n-ábhar suntasach imní poiblí a imscrúdú.
  • Tacaíocht agus cúnamh a sholáthar d’imscrúdaitheoirí áitiúla agus réigiúnacha.
  • Ról réamhghníomhach a bheith aige maidir le calaois a chosc agus a bhraith.
  • Na cásanna uile de bhreabaireacht agus éilliú eachtrach a imscrúdú de réir na reachtaíochta.
  • A bheith ina stór lárnach le haghaidh faisnéis a bhaineann le calaois

  Aonaid/Rannóga Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch:

  • An tAonad Measúnaithe
  • An tAonad Imscrúdaithe ar Choireacht Eacnamaíoch Tromchúiseach
  • An tAonad um Chártaí íocaíochta agus Airgeadra Góchumtha
  • An tAonad Frith-Éillithe
  • An tAonad um Imscrúdú ar Sciúradh Airgid
  • An tAonad um Fhaisnéis Airgeadais
  • An Oifig um Fhaisnéis Coiriúil
  • Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach (Foireann BNGSCE ar iasacht)
  • Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (Foireann BNGSCE ar iasacht)
    

  Is féidir teagmháil a dhéanamh le BNGSCE mar seo a leanas:

  Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch

  Cearnóg Fhearchair

  Sráid Fhearchair

  Baile Átha Cliath 2 D02 DH42

  Teil:     +353 1 6663776

  Facs:    +353 1 6663798

  Ríomhphost: gnecb_dv@garda.ie

  Líne Tuairiscithe Rúnda maidir le Breabaireacht agus Éilliú: 1800 40 60 80