We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Clár Nuachóirithe agus Athnuachana

MRP 2017 - Infographic Achievements

Foilsíonn an Garda Síochána Clár Nuachóirithe agus Athnuachana Cúig Bliana

D’fhoilsigh an Garda Síochána inniu, an 9 Meitheamh 2016, a chlár cúig bliana chun an eagraíocht a ghairmiúlú, a nuachóiriú agus a athnuachan lena chinntiú gur féidir leis dúshláin phóilíneachta agus slándála reatha agus amach anseo a chomhlíonadh.

Tugadh tús áite do na hathruithe sa phlean lena chinntiú go n-imreofar an tionchar is mó ar an bpobal agus go soláthrófar na tacaíochtaí is fearr do chomhaltaí, foireann agus cúltaca an Gharda Síochána lena chur ar a gcumas oibriú go héifeachtach agus go héifeachtúil nuair a bhíonn an tseirbhís náisiúnta póilíneachta agus slándála á soláthar acu.

Is éard a bheidh mar thoradh ar Scéim Nuachóirithe agus Athnuachana an Gharda Síochána (2016-2021):

- Infheictheacht mhéadaithe Ghardaí a bhfuil na huirlisí, an oiliúint agus na hacmhainní acu a theastaíonn uatha chun a bpoist a dhéanamh

- Beidh cosc a chur ar choireacht anois ar chéad tosaíocht an Gharda Síochána

- Cuirfear íospartaigh i gcroílár sheirbhís an Gharda Síochána

- Comhoibriú feabhsaithe le comhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta agus dul i ngleic le agus cur isteach ar choireacht eagraithe

- Ardchórais TF tugtha isteach chun feabhas a chur ar imscrúdú na coireachta

- Cuirfear feabhas ar ghairmiúlacht na heagraíochta agus méadófar láithreacht na nGardaí sa phobal trí shibhialtaigh a fhruiliú a bhfuil na scileanna cearta acu agus iad a shuíomh sna róil chearta

- Déanfaidh comhdhéanamh na seirbhíse ionadaíocht níos mó de na pobail fhairsinge ar a bhfreastalaíonn sí.    

Anuas air sin, déanfar ár gcultúr a athnuachan, díreofar ar ár luachanna a bhaint amach, agus éistfear le agus foghlaimeofar ó thaithí agus saineolas ár gcomhpháirtithe i ngeall ar an gclár. Díreofar go mór ar threisiú rialachas na heagraíochta agus ar bhainistíocht riosca a fheabhsú.

I measc na dtionscnamh breise, tá an méid a leanas: - Bunóimid Foirne Póilíneachta Pobail i ngach Ceantar. Beidh Gardaí ó líon disciplíní éagsúla i bhFoirne Póilíneachta Pobail a bheidh ag oibriú leis an bpobal áitiúil chun coireacht a chosc agus a bhrath.

- Beidh na Gardaí i mbun patrólú in ann rochtain a fháil ar réimse fairsing d’fhaisnéis fíor-ama ar ghléasanna soghluaiste

- Cuirfidh Córas Bainistíochta Imscrúduithe ar chumas bainistíocht agus rianú leictreonach a dhéanamh ar gach tasc agus faisnéis a bhaineann le himscrúdú ó láthair choire go dtí an Chúirt

- Fairsingeofar an úsáid a bhaintear as teicneolaíochtaí ar nós teilifís chiorcaid iata (CCTV), ANPR (Uathaithint Uimhirphlátaí), agus bithmhéadracht ‘Face in the Crowd’ agus ‘Shape in the Crowd’ a thabhairt isteach chun príomhspriocanna coiriúla agus sceimhlitheora a shainaithint

- Ár gcumas imscrúdaithe a threisiú i limistéir ar nós coireacht gheilleagrach, cibearchoireachta, agus mí-úsáid ghnéasach agus leanaí

- Déanfar an eagraíocht a athstruchtúrú go mór ina mbronnfar breis freagrachta ar oifigigh réigiúnacha chun cinntí a dhéanamh bunaithe ar na riachtanais phóilíneachta ina gceantair

- Déanfar infheistíocht mhéadaithe in oiliúint agus i bhforbairt ár ndaoine ionas gur féidir linn na daoine is fearr a mhealladh, a fhorbairt agus a choimeád – áireofar leis seo Seirbhís Comhairleoireachta 24/7 a thabhairt isteach, deiseanna um chur chun cinn níos fearr, cumarsáid fheabhsaithe inmheánach, agus bunachar sonraí scileanna lena chinntiú go bhfuil na daoine cearta ag a bhfuil na scileanna cearta acu sna háiteanna cearta.  

- Bunófar aonaid speisialaithe chun na dúshláin mhéadaitheacha a chruthaíonn cibearshlándáil a shárú.  Fairsingiú obair an Aonaid Imscrúdaithe um Choireacht Ríomhaire chun dul i ngleic le cibearchoireacht agus tabharfar aonaid réigiúnacha isteach.

Fuarthas breis agus €200m lena infheistiú in ardchórais TFC d’fhonn gur féidir lenár ndaoine níos lú ama a chaitheamh i mbun páipéarachais agus breis ama a chaitheamh i measc pobail áitiúla. Bainfimid níos mó úsáide as sonraí agus teicneolaíocht chun an choireacht a chosc agus a bhrath. Cinnteoidh córais nua go mbíonn na daoine cearta sna háiteanna cearta ag na hamanna cearta, agus go soláthraítear freagairt níos fearr ar ghlaonna le haghaidh seirbhíse ón bpobal.

Tá roinnt athruithe tar éis titim amach faoin gclár cheana féin.  Mar shampla, saineolas a thabhairt le chéile i limistéir speisialaithe ar nós drugaí agus coireacht eagraithe, agus i gcoireacht ghnéasach agus foréigean teaghlaigh; oibriú níos dlúithe le comhpháirtithe ceartais choiriúil chun athchiontóirí a shainaithint agus a bhainistiú; 28 Oifig thiomanta Seirbhíse d’Íospartaigh a bhunú; infheistíocht shuntasach a dhéanamh i bhfeithiclí nua, agus cur chuige nua ilsnáithe a thabhairt isteach chun príomhchoireanna a chomhrac. Tá an plean bunaithe ar aiseolas ó fhostaithe agus ón bpobal. Anuas air sin, cuirtear san áireamh ann clár athchóirithe an Rialtais, agus príomhthorthaí ó na tuarascálacha a rinneadh ar an eagraíochta le roinnt blianta anuas a rinne ár bpáirtithe leasmhara, ar nós Chigireacht an Gharda Síochána agus Choimisiún Ombudsman an Gharda Síochána. Sa mhullach air sin, de réir mar a thugann seirbhísí póilíní timpeall an domhain faoi na dúshláin chéanna, rinneamar staidéar ar na cláir athraithe faoinar thug seirbhísí póilíní i Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Nua-Shéalainn, an Astráil, an Eoraip agus an Ríocht Aontaithe, anuas ar chomhlachtaí earnála poiblí agus príobháidí.

Tá Clár Nuachóirithe agus Athnuachana an Gharda Síochána ar fáil ar Garda.ie. 

Ráiteas ón gCoimisinéir O’Sullivan

“Tá traidisiún bródúil ag an nGarda Síochána ina bhfreastalaítear ar phobail agus ina gcosnaítear an Stát. Tá breis agus 16,000 comhalta Garda, comhalta foirne agus comhalta i gCúltaca an Gharda Síochána againn atá tiomanta agus dúthrachtach agus a dhéanann fíor-dhifear do shaol daoine ar fud na tíre seo gach lá. Ró-chomhlíonann ár ndaoine ceanglais a ndualgais go rialta chun ár bpobail a chosaint, an choiriúlacht a chomhrac, ár mbóithre a choimeád sábháilte agus chun slándáil náisiúnta a choimeád.

“Tá seirbhís póilíní agus slándála atá nua-aimseartha, éifeachtach agus a fheidhmíonn i gceart mar bhunchloch sochaí daonlathaí forásaí. Gach lá, cuirimid le háit níos fearr a dhéanamh den tír chun cónaí ann, chun oibriú ann agus chun cuairt a thabhairt uirthi.

“Is gá dúinn oiriúnú ar bhonn leanúnach do riachtanais, ionchais agus dúshláin sochaí nua-aimseartha, áfach. Ní mór dúinn bheith lúfar agus freagrúil i gcónaí chun aghaidh a thabhairt ar na bagairtí a thagann chun cinn i dtimpeallacht shíorathraitheach póilíneachta agus slándála.

“Lena chinntiú go bhfuil ar ár gcumas seo a dhéanamh, chaitheamar go leor ama ag éisteacht agus ag foghlaim.

“Éisteacht le pobail, lenár ndaoine trí chruinnithe duine ar dhuine agus ár suirbhé ar an bhfoireann inmheánach, agus lenár gcairde criticiúla. 

“Ghlacamar leis an bhfaisnéis seo agus shainaithníomar conas is féidir linn cur lenár láidreachtaí, agus dul i ngleic go gníomhach le limistéir a bhfuil feabhas le cur orthu i gcomhthráth. Thugamar tús áite do na hathruithe leis an tionchar is mó pobail a chinntiú agus conas is fearr is féidir linn tacú lenár ndaoine chun a bpost a dhéanamh.

“Is é an toradh atá air seo ná clár mór cúig bliana as a n-eascróidh go soláthrófar seirbhísí póilíneachta ar bhealach difriúil. 

“Rud nach dtiocfaidh aon athrú air, áfach, ná ár dtiomantas do gach ceann dár bpobail. Ní féidir linn ár bpost a dhéanamh gan a n-iontaoibh agus a dtacaíocht. Beidh ár dtraidisiún tréan de phóilíneacht phobail a choimeád agus cur leis ag ceartlár an phlean seo.

“Tá athruithe tugtha isteach cheana féin againn a chuaigh chun sochair pobal. Ach níl ann seo ach an tús. I gcaitheamh na chéad chúig bliana amach romhainn, déanfar seirbhís póilíneachta agus slándála den 21ú hAois den Gharda Síochána ar féidir le muintir ár dtíre a bheith bródúil aisti agus ar féidir lenár ndaoine a bheith bródúil fónamh inti.”

Achoimre Feidhmiúcháin Chlár Nuachóirithe agus Athnuachana an Gharda Síochána

Tá 13 chaibidil sa Chlár Nuachóirithe agus Athnuachana a foilsíodh inniu ina dtugtar cuntas ar na príomhdhúshláin a thabharfar isteach i gcaitheamh na chéad chúig bliana amach romhainn sna limistéir a leanas:

- Cultúr an Gharda Síochána - Íospartaigh na coireachta - Rannpháirtíocht sa Phobal agus Sábháilteacht Phoiblí - Cosc a chur ar Choireacht - Imscrúdú Coireachta - Póilíneacht Bhóithre - Slándáil Náisiúnta agus Coireacht Eagraithe  - Cibearshlándáil agus Cibearchoireacht - Rialachas agus Struchtúr - Tacú lenár nDaoine - Comhpháirtíochtaí agus Comhoibriú - Teicneolaíocht - Cumarsáid

Baineann ár esprit de corps, na dlúthcheangail atá againn le pobail agus ár dtiomantas don tseirbhís go dlúth lenár gcultúr corparáideach agus leanfaidh seo a bheith amhlaidh. Teastaíonn athrú taoide sa limistéar seo ó laigí sa chultúr, faoi mar a shainaithin binsí éagsúla agus Cigireacht an Gharda Síochána, áfach, agus aird ar chultúr corparáideach a léirítear ar gach leibhéal idir oiliúint a chur ar earcaithe nua agus ar chomhaltaí níos sinsearaí.

Tá na meicníochtaí le haghaidh athrú cultúrtha ar bun agus táimid tiomanta do thomhas leanúnach lena dheimhniú go bhfuil ár seirbhís á gairmiúlú againn, go bhfuil feidhmíocht á feabhsú, go bhfuil maorlathas á laghdú, go gcumasaítear ár lucht saothair agus go léirítear ionbhá, ionracas, cuntasacht agus meas ag gach comhéadan, go hinmheánach agus go seachtrach.

Rachfar i ngleic le laige i rialachas, maoirseacht agus cuntasacht.  Tacóimid lenár ndaoine agus éistfimid lena n-ábhair bhuartha agus lena smaointe.  Cuirfear feabhas ar ár ngairmiúlacht trí shibhialtaigh a fhruiliú a bhfuil na scileanna cearta acu agus iad a shuíomh sna róil chearta. Déanfaidh ár lucht saothair léiriú níos mó ar an tsochaí ar a bhfreastalaímid. Éistfimid le agus foghlaimeoimid ó thaithí agus saineolas ár gcomhpháirtithe.

Déanfar íospartaigh na coireachta a chur i gcroílár sheirbhís an Gharda Síochána. Soláthróidh 28 Oifig Seirbhísí d’Íospartaigh ar fud na tíre faisnéis d’íospartaigh fad a dhéanann a gcás dul chun cinn tríd an gcóras ceartais. Cinnteoidh aonad speisialaithe go ndéantar imscrúdú críochnúil ar gach gearán a bhaineann le cosaint leanaí, foréigean teaghlaigh agus gnéasach agus go dtacaítear go hiomlán le híospartaigh. Déanfaimid ceanglais Threoir an AE maidir le Cearta Íospartach agus Choinbhinsiún Iostanbúl um Fhoréigean in Aghaidh Ban agus Foréigean Baile a chomhlíonadh nó a ró-chomhlíonadh.

Cuirfidh samhail nua phóilíneachta pobail feabhas ar rannpháirtíocht sa phobal agus ar shábháilteacht phoiblí. Oibreoidh Foirne nua Póilíneachta Pobail le pobail áitiúla chun cosc a chur ar choireacht agus coireacht a bhrath ina gceantar áitiúil, le tacaíocht ó Fhóraim Shábháilteachta Pobail atá comhdhéanta de Ghardaí áitiúla, muintir an phobail agus grúpaí pobail.

Déanfar ár gcéad tosaíocht phóilíneachta de chosc ar choireacht. Cinnteoidh sonraí feabhsaithe anailíse go dtéann patróil agus seicphointí a fhad le limistéir a ndéanann coireanna áirithe difear dóibh. Oibreoimid go dlúth le comhpháirtithe earnála poiblí agus príobháidí chun na deiseanna a laghdú i dtaobh coireachta agus athchiontú.  Soláthróimid comhairle ar chosc ar choireacht a imríonn tionchar mór agus a théann i ngleic leis an gcoireacht. Cinnteoimid ard-infheictheacht an Gharda Síochána i bpobail.

Déanfar cur chuige na heagraíochta i leith imscrúdú coireachta a chlaochlú. Ón tráth a thuairiscítear coir go dtí an tráth a bhíonn sí os comhair na Cúirte, beidh na córais i bhfeidhm againn chun bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar an bpróiseas. Idir a chinntiú go n-imlonnaítear na hacmhainní cearta don teagmhas, agus catalógú córasach a dhéanamh ar an bhfianaise a urghabhtar, agus monatóireacht a dhéanamh ar an iomaí bagairt san imscrúdú, agus bainistiú leictreonach a dhéanamh ar chomhaid cháis i dtaobh fianaise a sholáthar sa Chúirt. Anuas ar an bpróiseas imscrúdaithe a dhigitiú, tá feabhas á chur againn ar scileanna imscrúdaithe ár gcomhaltaí uile.

Cé go bhfuil ceann de na taifid um shábháilteacht ar bhóithre san Eoraip againn, teastaíonn níos mó a dhéanamh chun an líon daoine a mharaítear ar na bóithre a laghdú. Déanfaimid an úsáid a bhainimid as teicneolaíocht a fhairsingiú, ar nós Uathaithint Uimhirphlátaí (ANPR) agus ceamaraí soghluaiste sábháilteachta. Méadófar Tástáil Éigeantach Alcóil agus seicphointí ilghníomhaireachta. Cuirfear feabhas ar ghníomhaíocht oideachais agus feasachta. Treiseofar an Cór Tráchta agus athfhorbrófar a fheidhm isteach in Aonad Póilíneachta Bóithre an Gharda Síochána chun an úsáid a bhaineann coirpigh as an ngréasán bóithre a chomhrac chomh maith.

D’fhorbair an Garda Síochána taithí shuntasach i dtaobh bagairtí ó sceimhlitheoireacht intíre a shainaithint, cur isteach uirthi agus a chur faoi chois. Chun ár slándáil náisiúnta a chosaint i dtaobh bagairtí nua agus iad siúd atá ag teacht chun cinn, méadóimid roinnt faisnéise agus eolais lenár gcomhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Leanfaimid le hoiliúint a dhéanamh leis na comhpháirtithe siúd lena chinntiú go bhfuilimid réidh le déileáil le cásanna dinimiciúla bagartha. Déanfaimid imscrúdú réamhghníomhach ar ghníomhaíochtaí iad siúd a bhfuiltear in amhras fúthu go raibh baint acu sa sceimhlitheoireacht, ina measc iad siúd a bhaineann tairbhe ón gcoireacht agus sceimhlitheoireacht agus a chistíonn iad. Leanfaimid le teagmháil a dhéanamh le pobail mhionlaigh a d’fhéadfadh leochaileacht a bhrath mar gheall ar imeachtaí ar fud an domhain.

Forbraíodh straitéisí nua chun dúshláin shíormhéadaitheacha na cibearshlándála agus na cibearchoireachta a shárú. Maidir le cibearshlándáil, bunófar aonaid speisialaithe chun idirchaidreamh a dhéanamh le comhpháirtithe idirnáisiúnta maidir le bagairtí reatha agus atá ag teacht chun cinn, agus chun cibearuirlisí soiléire agus fóiréinseacha a sholáthar chun tacú le póilíneacht túslíne agus le slándáil an Stáit. Anuas air sin, oibreoimid le gníomhaireachtaí Rialtais chun an bonneagar náisiúnta a chosaint. Maidir le cibearchoireacht, déanfaimid ár gcumas a fhairsingiú sa limistéar seo trí oiliúint le comhpháirtithe acadúla, infheistíocht mhéadaithe sa teicneolaíocht agus i ndaoine, agus réigiúnú an Aonaid Imscrúdaithe um Choireacht Ríomhaire.

Leagtar amach sa straitéis seo mórathruithe a dhéanfar ar rialachas na heagraíochta. Déanfaimid struchtúir riaracháin agus mhaorlathacha a laghdú agus a chuíchóiriú. Leagfar breis freagracht ar oifigigh réigiúnacha chun cinntí a dhéanamh bunaithe ar na riachtanais phóilíneachta ina gceantar. Beimid trédhearcach, oscailte, agus cuntasach go follasach. Cruthóidh ceannairí ar fud na heagraíochta timpeallacht inar féidir le daoine foghlaim agus forbairt.

Glacfaidh ár gcur chuige i leith acmhainní daonna aistriú candamach lena chinntiú go mbíonn na scileanna, na huirlisí agus na hacmhainní cearta ag ár ndaoine chun gur féidir leo a bpoist a dhéanamh go héifeachtach. Soláthróimid an cheannaireacht, an treoir agus an tacaíocht dóibh chun an clár seo a sholáthar. Is mian linn na daoine is fearr a mhealladh, a fhorbairt agus a choimeád trí dheiseanna um fhorbairt gairme a sholáthar dóibh. Eascróidh méadú as seo ar ár n-infheistíocht in oiliúint, agus deiseanna le haghaidh gluaiseacht agus cur chun cinn cliathánach. Tabharfar tacaíochtaí isteach chun cabhrú le sláinte fhisiciúil agus mheabhrach ár ndaoine a chosaint.

Tá na tairbhí a bhaineann le hinfheistíocht a rinneadh le déanaí i bhfeithiclí agus i mbreis Gardaí a earcú á dtabhairt faoi deara cheana féin i bpobail. Cabhróidh an clár nua tógála agus athchóirithe le haghaidh 30 stáisiún chun coinníollacha cuí oibre a sholáthar dár ndaoine.

Ní féidir leis an nGarda Síochána fadhbanna na coireachta, na heagla agus na sábháilteachta poiblí a réiteach leo féin.  Ní féidir dul i ngleic leo seo go hiomlán ach trí chomhpháirtíochtaí táirgiúla. Oibreoimid lenár gcomhpháirtithe ceartais choiriúil, comhlachtaí neamh-Stáit, grúpaí pobail, agus gnólachtaí chun an choireacht a chosc agus a bhrath. Cabhróidh ár gcomhpháirtithe um chearta daonna lena chinntiú go leanaimid le prionsabail um chearta daonna a bhunú i ngach ceann dár ngníomhaíochtaí.  Oibreoimid go cuiditheach lenár gcomhlachtaí maoirseachta chun feabhas a chur ar an tseirbhís a sholáthraímid, agus chun idirchaidreamh dlúth a dhéanamh le gníomhaireachtaí, ar nós Interpol, Europol agus an FBI maidir le bagairtí agus coireanna domhanda.

Is í faisnéis beatha aon seirbhíse póilíní. Baineann ríthábhacht leis an teicneolaíocht chun tacú le gníomhaíochtaí póilíneachta. Fuarthas breis agus €200m lena infheistiú in ardchórais TFC d’fhonn gur féidir lenár ndaoine níos lú ama a chaitheamh i mbun páipéarachais agus breis ama a chaitheamh i measc pobail áitiúla. Beidh rochtain ag comhaltaí atá i mbun patrólú ar fhaisnéis fíor-ama ar fhearais shoghluaiste a chuirfidh ar a gcumas acu freagairt níos tapúla d’eachtraí. Bainfimid níos mó úsáide as sonraí agus teicneolaíocht chun an choireacht a chosc agus a bhrath. Cinnteoidh córais nua go mbíonn na daoine cearta sna háiteanna cearta ag na hamanna cearta, agus go soláthraítear freagairt níos fearr ar ghlaonna le haghaidh seirbhíse ón bpobal.

Comhlíonann cumarsáid príomhról chun iontaoibh a chruthú.  Cuirfidh ár nOifig Cumarsáide Corparáidí feabhas ó bhonn ar ár sreabhadh faisnéise go dtí príomhpháirtithe leasmhara. Bunaithe ar shamhlacha rathúla i seirbhísí póilíní eile, déanfaidh sé Preas-Oifig an Gharda Síochána, Acmhainní Daonna, feachtais faisnéise margaíochta/poiblí, faisnéis chorparáideach, agus cumarsáid inmheánach a chorprú. Déanfar roinnt cainéal, ar nós Garda.ie a athchóiriú ó bhonn. Déanfar roinnt díobh, an méid a chuireann ár meáin shóisialta ar fáil, mar shampla, a shíneadh.  Cuirfimid níos mó dár n-ábhar féin físeáin i dtoll a chéile chun cosc agus imscrúdú coireachta agus sábháilteacht phoiblí a thabhairt chun solais.