We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Pleanáil Straitéiseach

Partnership1

Pleanáil Straitéiseach

Tá an tAonad Pleanála Straitéisí freagrach as creat pleanála straitéisí na heagraíochta a bhainistiú. Tá an tAonad freagrach, chomh maith, as tuarascálacha rialta meastóireachta feidhmíochta a ullmhú don Údarás Póilíneachta maidir le feidhmíocht náisiúnta in aghaidh spriocanna an phlean póilíneachta.

Chun Pleananna Póilíneachta an Gharda Síochána a léamh, cliceáil anseo

Áirítear le sainchúram an Aonaid Phleanála Straitéisí:

 1. Ráitis Straitéise a Fhorbairt            
 2. Pleananna Bliantúla Póilíneachta a fhorbairt             
 3. Athbhreithnithe 3 Bliana a thabhairt chun críche                     
 4. Tuarascálacha Feidhmíochta Míosúla, Ráithiúla agus Leathbhliantúla ar an bPlean Póilíneachta a dhréachtú
 5. Tacaíocht Rúnaíochta a sholáthar do Choiste Iniúchóireachta an Gharda Síochána
 6. Tacú le gach gné de Straitéis agus Pleanáil

Déantar daoine a cheapadh leis an aonad má chríochnaíonn siad Máistreacht i gCeartas Coiriúil/Cigireacht agus Maoirseacht ag Coláiste Ceartais Choiriúil John Jay (Nua-Eabhrac) nó má bhaintear a mhacasamhail de cháilíocht amach. Tá réimse fairsing de thaithí phóilíneachta oibríochtúil agus riaracháin ag comhaltaí an aonaid. Déanann an tAonad tuairisciú leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Straitéise agus Claochlaithe

 

An tAonad um Chomhordú Beartas agus Rialachais

Bunaíodh an tAonad um Chomhordú Beartas agus Rialachais an 29 Lúnasa 2017 agus tá Ceannfort i gceannas air. Tá dhá fheidhm sainiúil agus ar leith um chomhordú beartas agus rialachais ag an Aonad ar féidir a chatagóiriú faoi na tionscnaimh seo a leanas laistigh de chuid an Gharda Síochána:

 • Creat Beartas
 • Creat Rialachais Chorparáidigh

 

Feidhmeanna Beartas faoin gCreat Beartas

 • Maitrís um Úinéireacht Beartas a Fhorbairt don Gharda Síochána ina sanntar úinéireacht ar gach beartas leibhéal an Choimisinéara Cúnta/ Stiúrthóra Feidhmiúcháin

 • Treoir / tacaíocht maidir le forbairt beartas a sholáthar d'Úinéirí Beartas

 • Maoirseacht ar bheartais trí bhainistíocht a dhéanamh ar Loga Saincheisteanna Beartas agus timthriall athnuachana

 • Idirchaidreamh leis an mBord um Rialachais Riosca & Beartais

 • Oiliúint/treorú a sholáthar maidir leis an gCreat Beartas

 • Athbhreithniú/monatóireacht ar chur i bhfeidhm an Chreata Beartas

 • Rannóg Beartas a fhorbairt agus a chothabháil ar Láithreán Gréasáin & Tairseach an Gharda Síochána

Feidhmeanna Rialachais faoin gCreat Rialachais Chorparáidigh

 • Treoir/tacaíocht a sholáthar do Bhainistíocht Shinsearach an Gharda Síochána maidir le struchtúir rialachais a fhorbairt laistigh d'eagraíocht an Gharda Síochána

 • Idirchaidreamh leis na Boird Rialachais éagsúla maidir le cúrsaí rialachais de réir mar is cuí

 • Creat Ráthaíochta a fhorbairt agus a chothabháil i gcomhréir leis an gCaighdeán Rialachais Chorparáidigh don Státseirbhís chun gabháil le Creat Rialachais Chorparáidigh an Gharda Síochána

 • Tiomantais an Athbhreithnithe Bhliantúil a chur i bhfeidhm faoin gCreat Rialachais Chorparáidigh

 • Maoirseacht rialachais trí bhainistíocht a dhéanamh ar Loga Cúrsaí Rialachais

 • Oiliúint/treorú maidir le téamaí & saincheisteanna Rialachais

Ríomhphost: policy.governance@garda,ie

Strategic Planning can be contacted here:

Strategic Planning,

An Garda Síochána,

Block B, Ashtown Gate,

Navan Road,

Dublin 15, D15 NP9Y

Tel: 01 6667474              

E-mail:policingplan@garda.ie