We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Cad is Ordú Urchoisc

Ordú Urchoisc

Alt 3, an tAcht um Fhoréigean Baile, 1996, arna leasú

Féadfaidh na daoine seo a leanas Ordú Urchoisc a fháil:

  1. céile nó páirtnéir sibhialta an chiontóra (áirítear leis seo daoine a rinneadh a cholscaradh, de réir an Achta um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996), nó:
  2. aon duine a chónaigh leis an gciontóir i gcaidreamh dlúth agus dúthrachtach ar feadh 6 mhí, ar a laghad, leis an tréimhse 9 mí anuas díreach sula ndearnadh an t-iarratas ar an Ordú Urchoisc, nó;
  3. tuismitheoir an chiontóra (atá in aois iomlán agus nach cleithiúnaí an tuismitheora é/í), nó;
  4. faoi chúinsí sonracha bíonn cumhachtaí ag Túsla faoi Alt 6 den Acht um Fhoréigean Baile, 1006 chun iarratas a dhéanamh ar Ordú Urchoisc thar ceann ‘duine éagóirithe’ a fhéadfaidh bheith ina d(h)uine fásta nó cleithiúnach.

Ordaíonn Ordú Urchoisc an freagróir chun fágáil agus gan an teach a iontráil agus cuireann sé toirmeasc ar an méid seo a leanas:

  • foréigean a úsáid, nó bagairtí chun foréigean a úsáid i gcoinne an iarratasóra / an chleithiúnaí, nó;
  • cur isteach ar nó eagla a chur ar an iarratasóir / an cleithiúnaí, nó;
  • faire ar / cur isteach ar áit chónaithe an iarratasóra/an chleithiúnaí.

Féadfaidh an Chúirt na heisceachtaí siúd nó na coinníollacha breise siúd a leagan ar an Ordú, de réir mar a mheasann sí is cuí.

Féadfaidh an tOrdú fanacht i bhfeidhm ar feadh a fhad le 3 bliana i ndiaidh go ndéantar é agus féadtar é a athnuachan.