We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Sheirbhísí Cosanta (GNPSB)

Victims Services hero image

Soláthraíonn Biúró an Gharda Síochána um Sheirbhísí Cosanta (GNPSB) comhairle, treoir agus cúnamh do Ghardaí a dhéanann an méid seo a leanas a imscrúdú: Imscrúdú ar Choireacht Ghnéasach; Imscrúdú ar Dhúshaothrú Leanaí ar Líne; Cosaint Leanaí; Idirghabháil agus Imscrúdú ar Fhoréigean Teaghlaigh; Imscrúdú ar Gháinneáil ar Dhaoine; Imscrúdú ar Striapachas Eagraithe; Agallóireacht Speisialaithe; Daoine ar Iarraidh; agus Tacaíocht d’Íospartaigh na Coireachta.

Déanann an Biúró an t-imscrúdú a stiúradh i gcásanna níos casta. Déanann an Biúró idirchaidreamh, chomh maith, leis na Ranna Rialtais, Comhlachtaí Stáit agus grúpaí deonacha ábhartha, agus cothaíonn sé an cur chuige ilghníomhaireachta i leith na gcoireanna seo agus a gcúiseanna a chomhrac. Is iad na príomhrudaí ar a mbreithnítear sna cásanna seo cosaint agus leas na n-íospartach, agus a chinntiú go ndéantar imscrúdú ceart ar na gníomhaíochtaí a líomhnaítear.