We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

An Garda Síochána Annual Report 2018

An Garda Síochána Annual Report 2018 has been approved by the Minister and laid before the Houses of the Oireachtas today 20 December 2019.

2018 was another challenging year for An Garda Síochána, but also a positive one. An Garda Síochána can look back with pride on its own role not only in ensuring public safety throughout the country during the last year, but also the vital role the organisation has played through its history and continues to play every day in keeping people safe.

While the last decade has been very difficult for An Garda Síochána, this year saw further investment by Government in the service and many changes for the better. We continue to do things differently. This Annual Report is testament to this. Produced with input from the Policing Authority, it clearly sets out where we met targets, partially achieved them or did not achieve them.

Tá Tuarascáil Bhliantúil an Gharda Síochána 2018 faofa ag an Aire agus curtha i Leabharlann an Oireachtais amhail ó inniu an 20 Nollaig 2019.

Bliain dhúshlánach eile a bhí ann don Gharda Síochána in 2018, ach ba bhliain dhearfach a bhí ann ag an am céanna. Is féidir leis an nGarda Síochána súil siar a thabhairt agus a bheith bródúil as a ról féin ní hamháin maidir le sábháilteacht an phobail a chinntiú ar fud na tíre sa bhliain a chuaigh thart, ach maidir leis an ról tábhachtach a bhí ag an eagraíocht go stairiúil agus a leanann ar aghaidh gach lá ag coimeád an pobal slán sábháilte.

Cé go raibh deacrachtaí móra ag an nGarda Síochána le deich mbliana anuas, tá infheistíocht nach beag ón Rialtas sa tseirbhís agus athruithe breise le feiceáil inti i mbliana. Táimid ag leanúint ar aghaidh ag déanamh rudaí ar bhealach difriúil. Tá sé sin léirithe go maith sa Tuarascáil Bhliantúil seo. Cuireadh ar fáil í le hionchur ón Údarás Póilíneachta, agus tá leagtha amach go soiléir inti cad iad na spriocanna a bhaineamar amach, cad iad na cinn atá bainte amach go páirteach againn, agus cad iad na cinn nár éirigh linn baint amach.