Cookie Consent
We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website.
Garda Confidential No.: 1 800 666 111
FacebookTwitterFlickerYoutube

Cosaint Sonraí

Cosaint Sonraí sa Gharda Síochana

Cód Cleachtais don Gharda Síochána


1. RÉAMHRÁ Coimisinéir um Chosaint Sonraí
2. BROLLACH Coimisinéir an Gharda Síochána
3. SAINMHÍNITHE
4. RIALACHACHA COSAINT SONRAÍ A GCAITHFEAR CLOÍ LEO
5. RÉIMSÍ FREAGRACHTA
6. INIÚCHTA AR NÓSANNA IMEACHTA UM CHOSAINT SONRAÍ TAOBH ISTIGH DEN GHARDA SÍOCHANA
7. REACHTAÍOCHT CHOSAINT SONRAÍ A FHORFHEIDHMIÚ


1. RÉAMHRÁ


Tá mé thar a bheith sásta a bheith in ann an Cód Cleachtais seo faoi théarmaí alt 13 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 a cheadú go foirmeálta.  Tá an Cód seo mar thoradh ar dhianobair ag Coimisinéir an Gharda Síochana agus a chuid foirne ag obair go dlúth le m’oifig. Tá sé ceaptha chun brí oibríochta a thabhairt do na prionsabail cosaint sonraí atá leagtha amach sa Dlí Eorpach agus sa Dlí Náisiúnta.


Tá mé muiníneach go gcuirfidh an Cód go mór  le fios agus tuiscint ar chosaint sonraí a fheabhsú taobh istigh den Gharda Síochána. Tá sé i gceist agam obair go dlúth le Coimisinéir an Gharda Síochána agus a chuid foirne chun a chinntiú go bhfuil an treoir atá leagtha amach sa Chód á leanúint i gcleachtas laethúil.

 

Billy Hawkes


Coimisinéir um Chosaint Sonraí

 

2. BROLLACH

Maireann muid in aois na teicneolaíochta agus tá faisnéis i bhfoirm sonraí ríthábhachtach do ghnó na póilíneachta. Tá freagracht orainn ar fad an fhaisnéis a bhailíonn muid a úsáid go héifeachtach agus go heiticeach. Tá cothrom fíneálta idir an príobháideachas aonair agus sábháilteacht phoiblí.


D’fhonn muinín an phobail sa Gharda Síochana agus seachadadh ár gcuid seirbhíse don phobal a choimeád, ní mór dúinn a chinntiú go n-oibríonn muid go dtí na caighdeáin insroichte is airde.  Folaíonn ár gcuid ionracais an bealach a iompraíonn muid féin, mar chomhaltaí den Gharda Síochána agus sinne atá ag obair i dtimpeallacht póilíneachta, agus an bealach ina gcinntíonn muid go bhfuil na sonraí a gcoinníonn muid géilliúil leis an reachtaíocht ábhartha.


Ta ról mór ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 a imirt maidir le tacú le póilíneacht oibríochta. Tá sí mar aidhm ag an gCód Cleachtais seo a chinntiú go bhfuil tuiscint ag gach fostaí den Gharda Síochana ar na coincheapanna maidir le cosaint sonraí agus go bhfuil siad airdeallach ar a gcuid freagrachtaí.  Tabharfaidh sé seo cúnamh don Gharda Síochana faoi seach maidir lena gcuid comhghéilliúlachta mar eagraíocht.


Ciall choiteann is ea a bheith ag cosaint ár gcuid sonraí.  Is gá dúinn a chinntiú go bhfuil na sonraí a bhailítear agus atá próiseáilte ag An Garda Síochana comhghéilliúil le Reachtaíocht um Chosaint Sonraí.  Rachaidh léamh agus tuiscint ar an gCód seo ag gach fostaí den Gharda Síochana i bhfad i dtreo an riachtanas seo a chomhlíonadh.


Noel Ó Conraoi


An Coimisinéir

 

3. SAINMHÍNITHE


Is ionann Cosaint Sonraí agus cearta gach duine aonair do phríobháideachas agus d’ionracas a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil.


Tugann na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2000 cearta do dhaoine aonair chomh maith le freagrachtaí  ar na cearta sin atá ag láimhseáil, ag próiseáil, ag bainistiú agus ag rialú sonraí pearsanta.


Ciallaíonn Sonraí faisnéis i bhfoirm  gur féidir a phróiseáil. Folaíonn sé sonraí uathoibríocht agus leictreonach agus sonraí láimhe.


Ciallaíonn Sonraí Uathoibrithe, i gcoitinne, aon fhaisnéis atá ar ríomhaire, nó aon fhaisnéis atá taifeadta le hintinn é a chur ar ríomhaire.  Is iontrálacha ar an gCóras PULSE nó aon bhunachar leictreonach eile samplaí air seo.


Ciallaíonn Sonraí Láimhe faisnéis a choinnítear mar chuid den chóras comhdúcháin ábhartha, nó le hintinn go mbeadh sé mar chuid de chóras comhadú ábhartha.   Tá comhaid traidisiúnta páipéar ar bos comhaid imscrúdaithe agus tuarascálacha agus ráitis chomh maith le taifid pearsanta agus airgeadais agus clár dualgais a ullmhaítear mar chuid de ghnáthdhualgais oibríochta mar shamplaí air seo.


Ciallaíonn Córas Comhdúcháin ábhartha aon fhoireann faisnéise, atá struchtúrtha, nuair nach bhfuil sé ar ríomhaire, trí thagairt do dhaoine aonair, nó trí thagairt a dhéanamh do do chritéir a bhaineann le daoine aonair, ionas go bhfuil faisnéis sonrach a bhaineann le duine áirithe inrochtaine go héasca.  Tá Córais Comhdúcháin do Chomhaid Chúirte agus Imscrúdaithe, Fógra Tóra, Bullaitín, Bullaitíní atá eisithe ag Oifigigh Fhaisnéise Coiriúil, agus mar sin de mar shamplaí air seo sa Gharda Síochana.


I gcomhthéacs na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 ciallaíonn sonraí pearsanra sonraí a bhaineann le duine aonair beo atá aitheanta nó gur féidir a aithint ceachtar acu ó na sonraí nó ó na sonraí i gcomhar le sonraí eile atá i seilbh an rialtóir sonraí nó is dócha a thagann isteach ann.  Tá aon tuarascáil, ráiteas, comhad nó iontráil taideadtha go leictreonach ónar féidir le duine aonair beo a aithint ina shampla air seo.  Féadfar duine aonair a aithint freisin ó ainm cleite, leasainm, nó aon tréith nó gné atá éagsúil dóibhsan.  Anuas air sin, féadfar cláruimhir chairr atá á coimeád ag An Garda Síochana agus a bhaineann le duine, a bheith san áireamh.    Folaíonn sé sonraí cumarsáide (seachas an méid atá ann) agus seoltaí IP atá á gcoimeád ag An Garda Síochána agus a bhaineann le duine.  Ní bhaineann na hAchtanna um Chosaint Sonraí le sonraí atá gan ainm chun sonraí pearsanta a bhaint de.


Is é Iarratas ar Rochtain ná áit a dhéanann duine iarratas don Gharda Síochana ar nochtadh  a gcuid sonraí pearsanta faoi alt 4 de na hAchtanna.  Ba cheart freagartaí a eisítear faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí ar ábhair sonraí gan a fhorléiriú mar Réamhscrúdú an Gharda Síochana, Teistiméireacht Charachtair, Imréiteach Slándála ná aon fhorléiriú den chéanna.


Baineann sonraí pearsanta leochailleacha le catagóirí sonracha sonraí a sainmhínítear mar shonraí a bhaineann le háit dúchais ciníoch an duine, tuairimí an duine nó creidimh reiligiúnach nó eile; sláinte fisiciúil nó meabhrach, beatha gnéasach, ciontuithe coiriúla nó déanamh líomhnaithe chiona nó ballraíocht de chomharchumann trádála.  Folaíonn samplaí de seo comhaid nó iontrálacha ina bhfuil sonraí na líomhaintí, ionchúisimh nó ciontaithe maidir le duine aonair.  Bheadh an cineál seo sonraí mar chuid mhór den Bhunachar Sonraí iomlán atá á choimeád ag An Garda Síochána.


Ciallaíonn próiseáil aon oibríocht nó foireann oibríochta ar shonraí a dhéanamh, lena n-áirítear:


 • Sonraí a fháil, a thaifeadadh nó a choimeád

 • Sonraí a bhailiú, a eagrú, a stóráil, a athrú nó a chur in oiriúint

 • Sonraí a aisghabháil, a dul i gcomhairle leis, nó a úsáid

 • Sonraí a nochtadh trí é a tharchur, a scaipeadh nó eile é a chur ar fail

 • Sonraí a ailíniú, a chomhcheangal, a bhlocáil, a scriosadh amach, nó a scriosadh.


Ciallaíonn sé seo go héifeachtach go meastar an comhalta sin a bheith ag próiseáil na sonraí gach uair a thaifeadann  comhalta den Gharda Síochána iontráil ina gcuid nótaí pearsanta cosúil lena leabhar nótaí, ar thaifead oifigiúil cosúil leis an Taifead Coimeádta, ar chomhad láimhe cosúil le ráiteas fianaise nó comhad imscrúdaithe do theagmhas; nó bunachar sonraí ar ríomhaire ar nós PULSE, maidir le duine aonair nó daoine aonair atá beo ar féidir a bheith aitheanta ó na sonraí.


Is é Ábhar Sonraí ná duine aonair atá faoi réir sonraí pearsanta.


Is é atá i gceist le Próiseálaí Sonraí ná duine a phróiseálann eolas pearsanta ar son an rialaitheora sonraí ach ní fholaíonn sé seo fostaí de chuid rialtóir sonraí a shealbhaíonn an sonraí sin i gcúrsa a c(h)uid fostaíochta.

Chun críocha an Achta ciallaíonn sé seo eagraíochtaí a eisfhoinsíonn An Garda Síochána obair ar nós íocaíocht ar fhineálacha muirear seasta trí An Post.   Leagann an tAcht freagrachtaí ar na haonáin sin i ndáil le próiseáil na sonraí.


Is é an Rialtóir Sonraí chun críocha na nAchtanna seo ná Coimisinéir an Gharda Síochána.


Is acrainm é PULSE a chiallaíonn Gardaí ag baint lánleasa as Córais Treorach.  Is éard atá i gceist le Pulse ná Tionscnaimh Seachadta Seirbhíse atá Teiclaíocht an Eolais cumasaithe.  Tá Pulse comhdhéanta de 17 réimse córarach oibríochta agus chomhtháite , m.sh., Taidfeadadh Coireachta, Próiseail Príosúnaigh agus Bainistíocht Tráchta.


Ciallaíonn fostaí comhalta den Gharda Síochana, comhalta Cúltaca den Gharda Síochána, gach foireann faoi stiúradh agus faoi rialú Choimisinéir an Gharda Síochana faoi Alt 19 d’Acht an Gharda Síochana 2005 agus freisin lena n-áirítear comhaltaí de Sheirbhís Phóilíneachta Thuaisceart Éireann atá tugtha ar iasacht don Gharda Síochána faoi alt 52 agus 53 d’Acht an Gharda Síochána 2005.


4. Rialacháin um Chosaint Sonraí a gcaithfidh An Garda Síochána cloí leo


1. Faigh agus déan próiseáil ar fhaisnéis go cothrom agus go dleathach.


2. Coimeád é chun críocha amháin, nó críoch atá níos sonraithe, follasach agus dleathach.


3. Bain úsáid as agus nocht é ar bhealaí atá ag luí leis na cuspóirí seo.


4. Coimeád slán agus daingean é.

5. Coimeád cruinn, beacht agus suas chun dáta é.


6. Cinntigh gur leor é, go bhfuil sé ábhartha agus gan a bheith iomarcach.


7. Coinnigh é ar feadh níos faide agus atá gá leis chun na críche sin nó chun na críocha sin.


8. Tabhair cóip dá c(h)uid sonraí pearsanta don duine aonair ábhartha, ar iarratas.

 

4.1 Faigh agus déan próiseáil ar fhaisnéis go cothrom agus go dleathach.


Tá An Garda Síochána i dteideal sonraí pearsanta a fháil agus a phróiseáil, gan toil an ábhair sonraí in imthosca a bhfuil an sonraí pearsanta faighte,  nó a choimeád chun críocha cionta a chosc, a bhrath nó a imscrúdú, nó ciontóirí a ghabháil nó a ionchúiseamh, áit is dócha a dhéanfadh a bheith ag lorg an cheada sin dochar do na cuspóirí seo.  Sna himthosca eile ar fad, chun sonraí a fháil, ní mór don ábhar sonraí, ag an tráth a bhfuil na sonraí pearsanta á mbailiú, a bheith san airdeall mar gheall ar:-


 • Aitheantas an rialaitheora sonraí,

 • An cuspóir maidir le sonraí a bhailiú,

 • Na daoine nó catagóirí daoine dá bhféadfaí na sonraí a nochtadh, agus,

 • Aon fhaisnéis eile is gá ionas go mbeidh an próiseáil cothrom.


Le sonraí pearsanta a phróiseáil go cothrom, ní mór dó a bheith faighte go cothrom ar aon dul leis an ábhar thuas:


Ní mór cead a bheith tugtha ag an ábhar sonraí don phróiseáil, nó


 • Caithfidh an próiseáil a bheith riachtanach do cheann amháin nó níos mó de na cúiseanna seo a leanas agus beidh feidhm ag aon cheann nó níos mó díobh le feidhmiú fheidhmeanna an Gharda Síochána.

 • Chun cosc a chur le díobháil nó le haon damáiste do shláinte ábhar sonraí

 • Chun caillteanas tromchúiseach nó damáiste do mhaoin an ábhair sonraí a chosc

 • Chun leasanna tábhachtachta ábhar sonraí a chosaint

 • Áit is dócha go bhfuil cead an ábhair sonraí a lorg a bheith mar thoradh ar na leasanna sin damáiste a bheith déanta dóibh,

 • Do riaradh an cheartais

 • D’fheidhmiú feidhme a thugtar do dhuine le nó faoi aon achtachán.

 • D’fheidhmiú aon fheidhm eile de nádúr poiblí a gcomhlíontar ar leas an phobail ag an duine.


Beidh cúinsí nuair a bheidh cuspóir na faisnéise nó na sonraí a úsáidtear soiléir.  Ar ócáidí eile d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach míniú a thabhairt do dhuine aonair.    Mar shampla áit a lorgóidh Garda cead íospartach / na n-íospartach coireachta chun a gcuid sonraí a thabhairt ar aghaidh chuig eagraíocht ar nós Tacaíocht d’Íospartigh nó aon ghrúpa eile tacaíochta nó taighde.


I staideanna áirithe, níl an dara rogha ag duine aonair seachas an fhaisnéis a sholáthar don Gharda Síochána chun críocha póilíneachta.  In imthosca mar seo, d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach do chomhalta den Gharda Síochana fógra a thabhairt do dhuine aonair mar gheall ar aon úsáid neamhshoiléir den fhaisnéis agus a thabhairt san áireamh mianta an duine aonair i dtaobh aon úsáid breise de na sonraí.


Ba cheart a chur in iúl don duine aonair go bhféadfaí ráiteas a úsáid i rith imeachtaí ar bith dá éis.

 

4.2 Coimeád é chun críocha amháin nó críoch atá níos sonraithe, follasach agus dleathach


Féadfaidh An Garda Síochana sonraí a choimeád chun críche / chun críocha atá sonrach, dleathach agus luaite go soiléir agus ba cheart na sonraí a phróiseáil ach ar mhodh atá ag luí leis an gcuspóir.  Tá sé de cheart ag duine aonair an cuspóir a cheistiú a sheabhaíonn An Garda Síochana a chuid / a cuid sonraí agus caithfidh An Garda Síochana an cuspóir sin a aithint.


Sealbhaíonn An Garda Síochana faisnéis le haghaidh cuspóirí éagsúla. Tá cuid mhaith den fhaisnéis seo á sealbhú chun cionta a imscrúdú, a bhrath, a cosc, fad a shealbhaítear faisnéis eile cosúil le Clár na nEochairshealbhóirí, Riarthóirí ar Scéimeanna Faire Comharsanachta agus an Clár Toghthóirí cuir i gcás d’fheidhmiú na bhfeidhmeanna de nádúr poiblí agus ní féidir ach iad a úsáid chun na críocha seo.


Is é an cás freisin go bhfaigheann agus go bpróiseálann An Garda Síochana sonraí pearsanta i gcomhthéacs riaradh na heagraíochta.  Folaíonn a leithéid de shonraí sonraí atá riachtanach taobh istigh  de chomhthéacs inmheánach bainistíochta cosúil le comhaid phearsanra na bhfostaithe ar fad den Gharda Síochana, mionteagaisc dualgais, treoracha oibríochta agus éilimh airgeadais. Ní mór an fhaisnéis sin ar fad a bheith faighte agus próiseáilte i gcomhlíonadh an Achta agus níl sé faoi réir na ndíolúintí san Acht chun faisnéis a fháil agus a phróiseáil maidir le cion coiriúil a imscrúdú agus a chosc. 


4.3 Bain úsáid as agus nocht é ar bhealaí atá ag luí leis na cuspóirí seo.


Is ionann nochtadh i gcomhthéacs chosaint sonraí agus sonraí pearsanta a sholáthar do triú pháirtí trí mhodhanna ar bith cibé acu scríofa, ó bhéal nó go leictreonach.


Leagann an tAcht freagrachtaí tromchúiseacha ar gach fostaí den Gharda Síochana gan sonraí a nochtadh i ndáil le haon duine aonair nó d’aon duine aonair nach bhfuil i dteideal le dlí chun é a fháil.  Tá Sonraí Pearsanta in úsáid taobh istigh den Gharda Síochana i ngnáthchúrsa na bhfeidhmeanna oibríochta.


Ní mór d’aon úsáid nó nochtadh a bheith riachtanach chun críche / chun críocha nó ii gcomhréir leis na cuspóirí a bhfuil na sonraí bailithe agus coinnithe.  Ba cheart fostaí den Gharda Síochana atá ag déanamh nochta a mheas cibé a mbeadh iontas ar an ábhar sonraí a fhoghlaim go bhfuil nochtadh áirithe ag tarlú.  Más é sea an freagra atá ar an gceist seo ansin is an bunús a cheistiú don nochtadh roimh é a dhéanamh.


I ngach cás, ba cheart aitheantas an fhaighteora maidir leis an nochtadh a bhunú chomh maith leis an gcuspóir sonrach an nochta agus an bunús / an chumhacht dleathach chun  na sonraí ábhartha a nochtadh.  Ba cheart taifead den nochtadh a choimeád.  I gcásanna a bhfuil aon amhras maidir le nochtadh, nó le stádas de na sonraí i gceist, chuirfí comhad chuig an gCoimisinéir Cúnta, Coireacht agus Slándáil le haghaidh treoracha.


Is iad samplaí de nochtadh dleathach ná:-


 • Nochtadh faisnéise atá á choimeád ag An Garda Síochana d’Oifigigh Dlí, Gníomhairí eile um Fhorfheidhmiú an Dlí chun cionta a imscrúdú, a chosc agus a bhrath, ar bhonn Comhaontaithe Cúnaimh, Interpol agus Europol do Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte i leith saincheisteanna um Leasa an Linbh, agus mar sin de, An tSeirbhís Chúirteanna agus gníomhairí eile le ról reachtúil imscrúdaithe / forfheidhmithe, agus mar sin de.

 • Comhalta den Gharda Síochana atá ag soláthar sonraí ghluaisteáin an úinéara cláraithe do pháirtí díobhálaithe faoi fhorálacha an Achta um Thrácht ar Bhóithre nó do dhuine a ionadaíonn a gcuid leasa go dlisteanach.

 • Ráitis eolais atá eisithe do na meáin atá á bhainistiú taobh istigh de Straitéis Meáin an Gharda Síochana mar atá bunaithe taobh istigh de théarmaí Chód an Gharda Síochána Caibidil 17 dar teideal Na Meáin. Tá cosc ar fáil ar nó ar nochtadh sonraí pearsanta chun críche ar bith seachas é sin go raibh sé faighte.


Mar shampla air seo bheadh fostaí den Gharda Síochána:


 • Ag ochtáin agus / nó ag nochtadh sonraí úinéir mótar-fheithicle, an t-eolas atá fostaí tar éis a fháil mar thoradh ar a ról taobh istigh den Gharda Síochána, d’aon bhall eile den phobal gan toiliú úinéara na feithicle agus san áit nach bhfuil aon bhunús dleathach don nochtadh.

 • Ag rochtain agus / nó ag nochtadh sonraí aon ciontú coiriúil an duine do pháirtí nach bhfuil i dteideal é a fháil, eolas a bhí an fostaí tar éis a fháil ó PULSE, Nó AON Bunachar Sonraí Garda eile, fostaí eile den Gharda Síochana, gan riachtanas gnó le bheith airdeallach ar an eolas agus gan toiliú an duine atá ina ábhar an ciontaithe.

 • Ag rochtain sonraí duine ar PULSE dá gcuid úsáide pearsanta féin. Féadfaidh comhaltaí a fhaightear a bheith ag sárú na forála seo a bheith ag déanamh ciona faoi Acht an Gharda Síochana 2005; Acht um Ghearáin i gCoinne an Gharda Síochana 1986 agus Rialacháin Araíonachta an Gharda Síochana.    Lena chois sin, d’fhéadfadh na comhaltaí sin a bheith á nochtadh iad féin agus an eagraíocht do dhlíthíocht ó pháirtí díobhála agus imeachtaí i gcoinne an Gharda Síochána faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.


Nochtadh trí shonraí pearsanta a tharchur thar lear


Tá coinníollacha ar leith a gcaithfear a chomhlíonadh sula n-aistrítear sonraí pearsanta taobh amuigh d’Aontas na hEorpa, áit nach bhfuil aon leibhéal cheadaithe AE ag an tír ghlactha mar gheall ar dhlí um chosaint sonraí.  Ar a laghad ní mór do cheann amháin de na coinníollacha seo a leanas ar a laghad a bheith comhlíonta sa mhéid is go bhfuil:-


 • Toil tugtha tugtha don aistriú ag an ábhar sonraí

 • Gá leis an aistriú nó údaraithe faoi achtachán, coinbhinsiún nó ionstraim eile a leagann oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stáit

 • Samplaí:    An tAcht um Europol 1997, Comhaontú Schengen 1999, an Coinbhinsiún Eorpach um Chomhchúnamh in Ábhair Coiriúla 1959, arna leasú,

 • An t-aistriú riachtanach chun críche comhairle dlíthiúil a fháil

 • An t-aistriú riachtanach chun díobháil nó damáiste a chosc go práinneach do shláinte an ábhar sonraí,

 • An t-aistriú mar chuid den sonraí pearsanta á choimeád ar chlár poiblí

 • An t-aistriú údaraithe ag Coimisinéir um Chosaint Sonraí, rud atá de ghnáth ceadú chonartha atá bunaithe ar shamhail AE.

 • An t-aistriú riachtanach ar chúiseanna leasa móra an phobail

 

4.4 Coimeád slán agus daingean é.


Ní mór bearta slándála cuí  a thógail i gcoinne rochtain neamhúdaraithe ar, nó athrú, nochtadh nó scriosadh ar shonraí pearsanta agus i gcoinne a gcailleanas nó scriosadh trí thimpiste.  Tá slándáil eolas pearsanta an-tábhachtach go léir, ach is é an eochar focal anseo ná cuí, sa mhéid is go bhfuil sé níos tábhachtaí i roinnt staideanna ná i staideanna eile, ag brath ar ábhair dá leithéid ar nós rúndacht agus íogarthacht agus an dochar a d’fhéadfadh nochtadh neamhúdaraithe a bheith mar thoradh air.  Ina ainneoin sin, tá ardchaighdeáin slándála ríthabhachtach do gach eolas pearsanta.  D’fhéadfadh an nádúr slándála a úsáidtear a thabhairt san ábhar an méid atá ar fáil, costas na feidhmithe agus íogarthacht na sonraí atá i gceist.


Folaíonn an caighdeán slándála atáthar ag súil leis ó gach fostaí den Gharda Síochana an méid seo a leanas:-


 • Rochtain ar eolas atá srianta d’fhoireann údaraithe ar bhonn “ gá le bheith curtha ar an eolas’’ de réir beartas sainmhínithe,

 • Pasfhocal cosanta um chórais ríomhaire

 • Faisnéis ar scáileáin ríomhaire agus comhaid láimhe atá á gcoimeád faoi cheilt ó ghlaoiteoirí chuig oifigí,

 • Nósanna imeachta cúltacaíochta i bhfeidhm do shonraí atá á choimeád ar ríomhaire, lena n-áirítear as-suíomh tacaíochta,

 • Gach páipéar brúscair, priontálacha amach, agus mar sin de, diúscairte go cúramach trí é a mhionstialladh,

 • Ní mór do gach fostaí logáil amach as PULSE Agus ó ríomhairí eile ar gach aon ócáid nuair a fhágann siad an staisiún oibre,

 • Ní féidir pasfhocail slándála pearsanta a bheith nochtaithe d’aon fhostaí den Gharda Síochana,

 • Gach áitreamh de chuid an Gharda Síochana a bheith daingnithe nuair nach bhfuil aon duine ann,

 • Beidh duine ainmnithe freagrach as an méid seo ar fad taobh istigh den Gharda Síochána le hathbhreithnithe tréimhsiúla ar na bearta agus ar na cleachtais atá i bhfeidhm.


Fágann gach teagmháil ar PULSE rian agus ba cheart do gach fostaí a bheith airdeallach go mór go ndéantar gach gníomhaíocht faoina n-uimhir chláraithe agus faoina bpasfhocal ar PULSE taifeadta.  I rith nós imeachta Iniúchta nó Imscrúdaithe féadfar a iarraidh orthu cúntas a thabhairt ar na cúiseanna a ndeachaigh siad isteach ar shonraí áirithe duine aonair ag aon am atá tugtha agus cad a rinne siad leis ina dhiaidh sin.  Déanfaidh An Garda Síochana cinnte de go bhfuil clásáil faoi chosaint cuí sonraí agus rúndachta i bhfeidhm le haon sealbhóirí ar fhaisnéis phearsanta ar a shon.

 

4.5 Coimeád sonraí cruinn, beacht agus suas chun dáta é.

Seachas comhlíonadh leis na hAchtanna a chinntiú, tá tábhacht breise ag an riachtanas seo sa mhéid is go bhféadfadh An Garda Síochana dlite  do dhuine aonair maidir le damáistí má theipeann air dualgas soláthar cúraim a chomhlíonadh sna hAchtanna a bhaineann le sonraí pearsanta a láimhseáil


Chun an riail seo a chomhlíonadh, déanfaidh An Garda Síochana cinnte de:


 • Gur leor nósanna imeachta cléireachais agus ríomhaire chun ardleibhéil cruinneas sonraí a chinntiú

 • Go bhfuil an riachtanas ginearálta chun sonraí pearsanta a choimeád suas chun dáta tar éis a bheith feidhmithe go huile agus go hiomlán ar fad

 • Go bhfuil nósanna imeachta cuí i bhfeidhm, lena n-áirítear athbhreithniú agus iniúchadh tréimhsiúil, chun a chinntiú go bhfuil gach earra sonraí coinnithe suas chun dáta,


Déanann An Lárionad Seirbhísí Eolais an Gharda Síochána cinnte de go bhfuil an fhaisnéis cruinn trí:


 • Úsáid a bhaint as pearsanra oilte chun sonraí teagmhais a thaifeadadh ar PULSE trí chomhalta den Gharda Síochána a cheistiú ag féachaint do riachtanais an teagmhais atá i gceist,

 • Athbhreithniú a bhaint as gach aon teagmhas go dtí caighdeán sonraithe

 • Gach glaoch teileafóin a thaifeadadh ó chomhaltaí den Gharda Síochana i ndáil le teagmhais a chruthú agus a uasdátú agus faisnéis atá curtha isteach ar PULSE a chur i gcomparáid leis an bhfaisnéis ar na glaonna taifeadtha ar bhonn rialta.

 • Próiséas Cáilíochta a fhorbairt agus a oibriú chun a chinntiú go bhfuil daoine a fhaigheann glaonna agus daoine a dhéanann athbhreithniú ag oibriú go dtí ardchaighdeán,

 • Réimsí a aithint san áit a bhfuil earráidí déanta den chuid is mó agus oiliúint a chur ar fáil chun na hearraidí sin a fhágáil as an áireamh,

 • Chomh maith leis sin, déanann Oifigigh Cheantair agus Maoirseoirí mar chuid dá gcuid Feidhmeanna Oibríochta monatóireacht ar shonraí na dteagmhais atá taifeadta ar PULSE ar bhonn leanúnach.


Tugann alt 6 de na hAchtanna ceart do dhuine chun sonraí pearsanta atá leasaithe nó scriosta amach a lorg, san áit ar féidir leis a thaispeáint go bhfuil sé mícheart.    Is iad samplaí de seo ná uasdáta a dhéanamh ar thorthaí cúirte chun an staid cruinn a thaispeáint ag aon am atá tugtha agus chun a chinntiú go bhfuil gach sonraí beathaisnéise, go háirithe ainm agus dáta breithe ábhar Sonraí i gceart.

 

4.6 Cinntigh go bhfuil sonraí leordhóthain, ábhartha agus gan a bheith iomarcach.


Is féidir le fostaí den Gharda Síochana an riachtanas seo a chomhlíonadh trí chinntiú nach lorgaíonn siad agus nach gcoimeádann siad íosmhéid de shonraí pearsanta a bhfuil gá leo chun críocha sonraithe.


Chun an riail seo a chomhlíonadh, ba cheart do gach fostaí a chinntiú go bhfuil an t-eolas a choinnítear:


 • Leordhóthain i ndáil leis an gcuspóir/ na cuspóirí a bhfuil sé coinnithe,

 • Ábhartha i ndáil leis an gcuspóir / na cuspóirí atá sé coinnithe

 • Gan a bheith iomarcach i ndáil leis an gcuspóir / na cuspóirí a bhfuil sé coinnithe.


Mar shampla, tá sé molta go láidir go mba cheart do chomhaltaí cloí leis na fíricí nuair atá siad ag tuairisciú gach teagmhas agus gan tuairimí neamhinbhuanaithe, líomhaintí nó clostrácht i ndáil le haon teagmhas nó imscrúdú.  Ba cheart do thuairimí, seachas san áit a bhfuil siad bunaithe go soiléir, gan a bheith taifeadta.  Ba cheart do chomhalta discréid a bheith aige / aici nuair a lorgaíonn sé / sí cineálacha áirithe faisnéise ó ábhar sonraí in áit phoiblí, mar shampla dáta breithe.


4.7 Coinnigh é ar feadh tréimhse nach faide ná riachtanach chun na críche sin nó chun na críocha sin.


Leagann an riachtanas seo freagracht ar An Garda Síochana a bheith soiléir mar gheall ar cé chomh fada is a choimeádfar na sonraí agus an fáth a bhfuil an fhaisnéis á choimeád.  Chun an fhaisnéis seo a chomhlíonadh cinnteoidh An Garda Síochana go mbeidh comhaid glanta go rialta agus nach gcoinnítear sonraí pearsanta níos faide ná mar is gá.


Coinneofar gach sonraí leictreonach agus láimhe ar aon dul le polasaí Choimisinéir an Gharda Síochana mar gheall ar bhainistíocht thaifid sa Gharda Síochana.  Chun críocha coinneála, déanfar catagóir ar shonraí isteach i gcomhaid ríthábhachtach agus neamhthábhachtach.  Bunófar frámaí ama sonracha i leith sonraí a choinneáil atá á choinneáil ar na comhaid sin taobh istigh den Gharda Síochána.  Beidh comhaltaí curtha ar an eolas mar gheall ar an mbeartas i leith sonraí a choinneáil trí bhíthin Treoracha Ceanncheathrún an Gharda Síochána agus cinnteoidh siad go bhfuil gach sonraí faoina smacht á bhainistiú agus á choinneáil ar aon dul le beartas an Choimisinéara de réir mar atá sé bunaithe ann.


Mar shampla, coinneofar gach comhad imscrúdaithe agus taifid teagmhais maidir le Coireanna Ceannlíne agus Indíotála agus Teagmhais ar feadh 30 bliana mar Thaifid Roinne ar aon dul le forálacha an Achta um Chartlann Náisiúnta 1986.  Déanfar cinntí i leith na gcomhaid sin a choinneáil níos faide ar bhonn cás le cás tar éis na tréimhse 30 bliana de réir mar atá sonraithe.

 

4.8 Tabhair cóip dá chuid / dá cuid sonraí pearsanta don duine aonair ábhartha, ar iarratas.


Ar iarratas rochtana a dhéanamh dó, tá aon duine aonair, i dtaobh a choimeádann An Garda Síochana sonraí pearsanta, i dteideal:


 • Cóip de na sonraí atá á choimeád mar gheall ar / uirthi

 • Eolas a bheith aige / aici ar an gcuspóir / na cuspóirí chun a chuid / a cuid sonraí a phróiseáil

 • Aithne a bheith aige / aici orthu siúd dá nochtann an eagraíocht na sonraí

 • Eolas a bheith ar fhoinse na sonraí, muna bhfuil a mhalairt ar leas an phobail

 • Fios a bheith ar an loigic a bhaineann le cinntí uathoibríochta

 • Cóip d’aon sonraí a choinnítear i bhfoirm tuairimí, seachas san áit a bhfuil a leithéid de thuairimí tugtha faoi rún.


Tá nósanna imeachta comhordaithe soiléire ag An Garda Síochana chun a chinntiú go bhfuil gach comhad láimhe ábhartha agus gach ríomhaire seiceáilte don sonraí i leith a bhfuil iarratas rochtana a dhéanamh.


Le hiarratas rochtana a dhéanamh, ní mór don ábhar sonraí:


 • Iarratas a dhéanamh don Gharda Síochana chun a gcuid sonraí pearsanta a rochtain faoi alt 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003,

 • Aon sonraí a thabhairt a d’fhéadfadh gá a bheith ann chun cuidiú le é / í a aithint agus an t-eolas ar fad a aimsiú a d’fhéadfeá a choimeád faoi / fúithi m.sh., seoltaí roimhe seo, dátaí teagmhais, agus mar sin de,

 • An táille rochtana suí a íoc


Tá roinnt cearta eile faoin Acht ag gach duine aonair faoina gcoinníonn rialtóir sonraí faisnéis phearsanta, chomh maith le cearta rochtana.


Folaíonn siad seo an ceart aon fhaisnéis míchruinn a bheith curtha ina cheart nó scriosta agus an ceart chun gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir um Chosaint Sonraí. Mar fhreagra ar iarratas rochtana, ní mór don Gharda Síochana:


 • Faisnéis a sholáthar do dhuine aonair go pras agus taobh istigh de 40 lá ón iarratas seo a fháil,

 • An fhaisnéis a sholáthar i bhfoirm a bheidh soiléir don ghnáth duine, m.sh., ní mór aon chód a bheith mínithe i ngnáthchaint.


Áit a bhfuil iarratas rochtana á dhiúltú, ní mór léargas a thabhairt ar chúiseanna an iarratais don Ábhar Sonraí go soiléir.


Ba cheart modhanna maidir le hIarratais ar Iarratais ar shonraí pearsanta a bheith i scríbhinn ar an bhfoirm forordaithe chuig:


Lárionad Réamhscrúdaithe an Gharda Síochana, Bóthar an Ráschúrsa, Durlas, Contae Thiobraid Árann.


Ag freagairt ar Iarratais chomh luath agus atá iarratas bailí faighte (faoi mar atá thuas), ní mór don Gharda Síochána freagra a thabhairt taobh istigh de dhaichead lá, fiú muna bhfuil na sonraí pearsanta á choinneáil nó go bhfuiltear ag brath ar  dhíolúint. 

N.B.   Nuair a fhaigheann fostaithe den Gharda Síochana ceisteanna agus comhaid ó Láraonad Réamhscrúdaithe an Gharda Síochana i leith iarratais ar shonraí um Chosaint Sonraí, ba cheart dóibh a chinntiú go bhfuil siad freagartha go pras ionas chun a chur ar chumas na heagraíochta a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh i leith an riail lae 0.


Imthosca san áit a bhféadfar Rochtain ar Shonraí Pearsanta a bheith séanta, níl aon iachall ar An Garda Síochana faisnéis a nochtadh mar fhreagra ar iarratas rochtana an ábhair má aithníonn sé duine aonair eile.  Ní féidir faisnéis mar gheall ar tríú pháirtí a nochtadh ach má


Tá an tríú páirtí tar éis cead a thabhairt don té atá ag déanamh an iarratais;In imthosca áirithe tá sé réasúnta an fhaisnéis a nochtadh gan toiliú an duine aonair eile.


Sna himthosca seo, beidh aird cuí tugtha do chothrom na bpáirtithe atá i gceist.  In aon imthosca, déanfaidh An Garda Síochána gach iarracht chun sonraí pearsanta a sholáthar i bhfoirm curtha in eagar don pháirtí atá á iarraidh.


Féadfar faisnéis a choinneáil siar san áit a d’fhéadfadh a cuid nochta , mar chuid dá rochtain, dochar a dhéanamh don imscrúdú, brathadóireacht nó cosc ar choireacht.  San áit nach ndéanfadh nochtadh na faisnéise sin dochar don mHéid thuas a thuilleadh, nochtar é don ábhar sonraí.


San áit a bhfuil An Garda Síochana den tuairim go bhféadfaí nochtadh sonraí pearsanta d’ábhar sonraí mar chuid den iarratas rochtana tionchar diúltach a bheith aige ar shláinte fisiciúil nó meabharach duine, scaoilfear é do Dhochtúir Teaghlaigh an duine ar an gcéad ásc.


Iarratais a dhéantar thar cheann Duine Eile


Is féidir glacadh le hIarratais Rochtana do ábhar na bPaistí ó phaiste , má tá leorchumas intleachtúil chun nádúr an iarratais a thuiscint, i dtuairim Choimisinéir an Gharda Síochána.


Is féidir le tuismitheoir nó caomhnóir an ceart a bheith aige / aici, agus freagra a fháil:


 • Muna bhfuil an cumas intleachtúil ag an bpaiste chun nádúr an iarratais a thuiscint, agus

 • Go bhfuil an tuismitheoir ag gníomhú ar son leas is fearr an phaiste agus níl aon eolas chun a mholadh go bhfuil tuismitheoirí an pháiste in achrann agus san áit a mbeadh an nochtadh sin cuí. Ní ghéillfear iarratas rochtana thar ceann páiste dá mbeadh sé dóchúil d’aon líomhaintí mí-úsáide / leasa a d’fhéadfadh baint a bheith aige leis an iarratasóir.


Gníomhairí


D’fhéadfadh An Garda Síochána iarratais ar rocháin ábhair a fháil ag gníomhairí ar nós athurnaetha atá ag gníomhú thar ceann duine aonair. Sásóidh Coimisinéir an Gharda Síochana é féin maidir le haitheantas an ghníomhaire agus lorgóidh sé dóthain faisnéise mar gheall ar dhuine aonair atá ag gníomhú dó, chun cuidiú le haitheantas a bhunú agus na sonraí a lorgaítear a aimsiú.


Lorgóidh Coimisinéir an Gharda Síochana dearbhú scríofa ó dhuine aonair ag údarú an ghníomhaire an t-iarratas a dhéanamh. Cuirfear gach freagra de ghnáth chuig an tÁbhar Sonraí ag a gcuid seoladh baile de réir mar a sholáthraítear é. Áit a bhfuil iarratas déanta ar fhaisnéis chun dul go dtí áit seachas seoladh baile an duine aonair, beidh an gaolmhaireacht idir an duine aonair agus an gníomhaire, mar ghné maidir le pé a chomhlíonadh an iarratais a chinntiú, m.sh., Cliant / Athurnae.


Ba cheart nochtadh a eisítear faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí d’ábhar Sonraí gan a bheith forléirithe mar Réamhscrúdú an Gharda Síochana, Teistiméireacht Charactair, Imréiteach Slándála nó aon fhorléiriú den chéanna.

 

5 RÉIMSÍ FREAGRACHTA

Coimisinéir an Gharda Síochana Fanann an freagracht deireanach do chomhghéilleadh gach fostaí den Gharda Síochána leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí le Coimisinéir an Gharda Síochana


Beidh Coimisinéir an Gharda Síochana freagrach as:


 • Maoirseacht a dhéanamh maidir le hábhair um chosaint sonraí a bhainistiú taobh istigh den Gharda Síochána,

 • A chinntiú go bhfuil na línte tuairisce ann chun a cheadú d’fhostaithe den Gharda Síochana chun ábhair a ardú maidir le cosaint sonraí ar leibhéal sinsearach.

 • Oibleagáidí reachtúla na hEagraíochta a bhainistiú i leith na n-Achtanna um Chosaint Sonraí; Prionsabail um Chosaint Sonraí, clárú le Coimisinéir um Chosaint Sonraí agus cearta daoine aonair faoi na hAchtanna a chomhlíonadh

 • Eolas suas chun dáta ar Reachtaíocht um Chosaint Sonraí agus forbairtí eile ginearálta i réimsí eile ábhartha a choimeád (m.sh., An tAcht um Shaoráil Faisnéise) agus chun a chinntiú go bhfuil an Cód Cleachtais seo scaipthe agus chlóite ar fud na hEagraíochta,

 • Feasacht ar chosaint sonraí a chur chun cinn trí oiliúint, forbairt beartais, comhairle agus treoir, ag cinntiú go bhfuil na rialacha oibriúcháin agus treoir ghinearálta beartais mar thacaíocht ar an gCód Cleachtais seo agus gach ábhar a bhaineann leis na hAchtanna ar fáil don fhoireann ar fad,

 • Ag cinntiú go gcomhlíonann faisnéis agus córais le Prionsabail um Chosaint Sonraí agus go bhfuil socruithe slándála cuí ann chun sonraí a chosaint, lena n-airítear áit is gá, go bhfuil conarthaí oiriúnacha tarraingthe aníos a bhaineann le sonraí a phróiseáil atá á choinneáil don Gharda Síochana ag tríú páirtithe m.sh córais pionóis um mhuirear seasta a phróiseáil

 • Gearáin a imscrúdú agus a réiteach a rinneadh i ndáil le sonraí pearsanta agus chun cuidiú mar is cuí maidir le hábhair araíonachta agus coiriúla a imscrúdú,

 • Ag soláthar d’idirchaidreamh ar gach ábhar sonraí cosanta idir An Gharda Síochána agus Coimisinéir um Chosaint Sonraí

 

Gach fostaí den Gharda Síochana


Tá sé de dhualgas ag gach fostaí den Gharda Síochana comhghéilleadh a chinntiú le prionsabail um Chosaint Sonraí de réir mar atá leagtha amach i gCaibidil 4 agus geallfaidh siad forálacha an Chód Chleachtais a leanúint de réir bheartais agus nósanna imeachta an Gharda Síochána.

Tá freagracht ar gach fostaí den Gharda Síochana maidir lena cinntiú go bhfuil fáil ar na sonraí ar fad a fhaigheann siad, a bhainistíonn siad agus a rialaíonn siad mar chuid dá gcuid dualgais laethúla déanta de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí agus an Cód Cleachtais seo.


Féadfaidh gach fostaí atá ag sárú Rialacha um Chosaint Sonraí a bheith faighte a bheith ag déanamh ciona faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003; Acht an Gharda Síochána 2005, an tAcht um Ghearáin i gCoinne an Gharda Síochana 1986 agus Rialacháin Araíonachta an Gharda Síochana.  Lena chois sin, féadfaidh na comhaltaí sin a bheith á nochtadh iad féin agus na heagraíochta do dhlíthíocht ó pháirtí díobhála.


Beidh gach fostaí reatha den Gharda Síochana agus iar-fhostaí den Gharda Síochana, cuntasach i ndáil le gach sonraí a phróiseátar, a bhainistítear nó a rialtar acu i rith chomhlíonadh a gcuid dualgais sa Gharda Síochána.

 

6. INIÚCHTA A BHAINEANN LE NÓSANNA IMEACHTA UM CHOSAINT SONRAÍ TAOBH ISTIGH DEN GHARDA SÍOCHÁNA


Chun cáilíocht na sonraí atá á choinneáil ag An Garda Síochana a chinntiú agus go bhfuil rochtain air agús úsáid na sonraí sin cuí taobh istigh de théarmaí an Chóid seo, déanfaidh gach Oifigeach Ceantair, mar chuid dá chuid / dá cuid cigireachta ráithe agus iniúchta ar aon dul le beartas Choimisinéir an Gharda Síochána, scrúdú ar shonraí faoi cheannteidil na Rialaithe Cáilíochta, Cruinneas na Sonraí, Rochtain ar Shonraí agus úsáid na Sonraí.


Chomh maith leis seo, reachtálfaidh Aonad um Chaighdeáin Ghairmiúla an Gharda Síochana scrúdaithe agus athbhreithnithe ar nósanna imeachta um Chosaint Sonraí mar chuid dá gcuid scrúdú leanúnach agus dá bpróiseas athbhreithnithe.


Lena chois sin, féadfaidh Coimisinéir um Chosaint Sonraí iniúchta seachtracha ar gach gné den Chosaint Sonraí taobh istigh den Gharda Síochana a reachtáil ar bhonn thréimsiúil.

 

7. REACHTAÍOCHT UM CHOSAINT SONRAÍ A FHORFHEIDHMIÚ


Coimisinéir um Chosaint Sonraí


Bunóidh an tAcht, oifig neamhspleách an Choimisinéara um Chosaint Sonraí.    Ceaptar an Coimisinéir um Chosaint Sonraí ag an Rialtas agus tá sé neamhspleách i gcomhlíonadh a chuid feidhmeanna.  Is é feidhm Choimisinéir um Chosaint Sonraí a chinntiú go gcomhlíonann iad siúd a choinníonn sonraí pearsanta i leith daoine aonair forálacha an Achta um Chosaint Sonraí.  Chun an fheidhm seo a chur ar aghaidh, beidh freagracht ag Coimisinéir um Chosaint Sonraí maidir le monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an Chód Chleachtais seo.


Tá réimse leathan cumhachtaí forfheidhmithe ag Coimisinéir um Chosaint Sonraí chun cuidiú leis maidir lena chinntiú go bhfuil  prionsabail Chosaint Sonraí á gcomhlíonadh.   Folaíonn na cumhachtaí seo fógraí dlíthiúla a sheirbheáil ag cur iachaill ar chosaint sonraí chun faisnéis a sholáthar atá riachtanach chun cuidiú lena chuid fiosruithe , nó ag cur iachaill ar rialtóir sonraí chun forálacha an Achta a chur i bhfeidhm.


Imscrúdaíonn an Coimisinéir um Chosaint Sonraí gearáin atá déanta ag an bpobal i gcoitinne i ndáil le sonraí pearsanta agus tá cumhachtaí forleathana aige sa réimse seo.  Is féidir leis, mar shampla, oifigigh a údarú chun dul isteach i bhfoirgneamh agus chun cigireacht a dhéanamh ar fhaisnéis phearsanta a choinnítear ar ríomhaire nó ar chóras ábhartha comhúcháin. Féadfaidh  baill den phobail ar mhian leo gearáin fhoirmeálta a dhéanamh i leith sáraithe ar na hAchtanna um Chosaint Sonraí é sin a dhéanamh trí scríobh chuig oifig an Choimisinéara um Chosaint Sonraí, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Contae Laoise

Ba cheart do bhall den phobal a bhfuil gearán níos coitianta aige / aici i ndáil le hiompar comhalta den Gharda Síochana a gcuid gearán a sheoladh chuig Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochana.  Féadfar tuilleadh eolais mar gheall air seo a fháil ag www.gardaombudsman.ie.


Ní chumhachtaítear Gardaí aonair i ngnáthchúrsa a gcuid dualgais sáraithe ar Acht  (Achtanna) um Chosaint Sonraí a imscrúdú. Ba cheart baill den phobal a thuairiscíonn sáraithe ar Acht (Achtanna) um Chosaint Sonraí  do chomhaltaí aonair den Gharda Síochana a bheith tagartha d’oifig an Choimisinéara um Chosaint Sonraí faoi mar atá léargas tugtha air thuas nó chun treacht ar thuilleadh faisnéise ag www.dataprotection.ie.


Áit a a bhfuil fios ag fostaithe den Gharda Síochána, i ngnáthchúrsa a gcuid dualgais, go bhféadfaí duine aonair, lena n-áirítear fostaithe den Gharda Síochana, a bheith ag sárú na nAchtanna nó a bheith tar éis cion a dhéanamh nó a dhéanann cion faoi na hAchtanna, ba cheart dóibh an t-ábhar a thuairisciú trí ghnáthbhealaí cumarsáide chuid an gCoimisinéir Cúnta, Coireacht agus Slándáil.  Is féidir le rialtheoir sonraí a fhaighteach ciontach i gcion faoi na hAchtanna fíneálacha de suas le €100,0000 a bheith gearrtha air / uirthi, ar chiontú ar díotáil agus / nó féadfar é a ordú gach cuid de nó cuid den bhunachar sonraí a scriosadh amach más ábhartha don chion é.

Comhairle / Cúnamh


Ba cheart gach comhad atá ag lorg comhairle nó cúnaimh mar gheall ar shaincheisteanna a bhaineann le cosaint sonraí taobh istigh den Gharda Síochana a bheith curtha chuig an gCoimisinéir Cúnta, Coireacht agus Slándáil, Ceanncheathrú an Gharda Síochána.


© 2002 agus 2010 An Garda SíochánaCode of Practice for An Garda Síochána